Strona 91

Tom I

kaznodziei przyczynia się do owocnego głoszenia Ewangelii, którego skuteczność zależy od wzrostu, jakiego Bóg w swojej łasce udziela3, dlatego też zrzeszonych pomocników duchowych, zgłaszających się do współpracy ze świętymi celami Apostolstwa Katolickiego za pośrednictwem skutecznego środka, jakim jest modlitwa, słusznie się uważa za jedną z najszlachetniejszych i najważniejszych klas Pobożnego Zjednoczenia (Pia Associazione).

[212] 3. Modlitwa jest potężnym środkiem, który mocen jest zapewnić dziełom apostolskim skuteczny rozwój; jest również środkiem łatwym i powszechnym, ponieważ miłosierdzie Boże nie wyklucza od niej nikogo, przeciwnie, wszystkim poleca się modlić[197] z pokorą ducha, skruchą oraz pragnieniem serca, i wszyscy mogą to w sposób łatwy czynić. Stąd też każdy człowiek, bez względu na to, jakiego jest stanu, płci, wieku, narodowości czy warstwy społecznej, może być członkiem Apostolstwa Katolickiego w charakterze pomocnika duchowego.

[213] 4. A ponieważ płeć żeńska zazwyczaj jest bardziej skłonna do modlitwy oraz więcej na nią ma czasu i modlitwa jest dla niej niemal jedynym środkiem, przy pomocy którego może współpracować z posługą kapłańską, dlatego też do tej klasy przyjmuje się jako członków również kobiety posiadające prawdziwie chrześcijańskiego ducha, zwłaszcza dziewice poświęcone Bogu w klasztorach lub w innych pobożnych instytucjach.

[214] 5. Gorliwe dusze chrześcijańskie, pragnące przy pomocy modlitwy współpracować z dziełem rozkrzewiania wiary i należeć do Apostolstwa Katolickiego, powinny codziennie odmawiać pobożnie kilka modlitw, które im się wskaże. Poza tym powinny codziennie ofiarowywać Bogu zasługi wszystkich dobrowolnych umartwień, jakie przy pomocy łaski Bożej codziennie podejmują, aby wyjednać błogosławieństwo Boże dla pracowników ewangelicznych oraz aby móc oglądać wzrastającą ich liczbę, gorliwość i cnotę.

[215] 6. Ponadto w tejże intencji winny we wszystkie obowiązujące święta przystępować do spowiedzi i Komunii świętej. Jeśli zaś z jakiejkolwiek przyczyny nie mogą tego uczynić, powinny w tymże dniu świątecznym wysłuchać jeszcze jednej Mszy, podczas której mają się modlić w szczególny sposób o rozkrzewienie świętej wiary katolickiej i o nawrócenie dusz, które znajdują się poza drogą wiecznego zbawienia.

[216] 7. Ta klasa Apostolstwa Katolickiego w szczególny sposób zobowiązana jest do zanoszenia i składania stałej, wieczystej adoracji. W tym celu raz na miesiąc, w dniu i godzinie wyznaczonych każdemu z pomocników, winni członkowie poświęcić całą godzinę na odmawianie modlitw, jakie się im wyznaczy, lub na spełnianie innych praktyk pobożnych, w miarę możności przed Najśw. Sakramentem. Dni te i godziny rozdzieli się między pomocników duchowych w ten sposób: na każdy dzień i każdą godzinę dnia wyznaczy się poszczególnych pomocników duchowych, którzy w imieniu Pobożnego Zjednoczenia (Pia Associazione) będą się modlić do Boga, tak aby kadzidło i ofiara modlitwy, nieustannie wznosząc się do Boga z serc wielkiej liczby gorliwych chrześcijan, wyrównywały w pewnym stopniu zniewagi wyrządzane Majestatowi Bożemu i skłaniały Miłosierdzie Boże do zmiłowania się nad nędzą tego świata oraz nad duszami idącymi na zatracenie

[197] Por. Łk 18,1.