Strona 57

Tom I

11 lipca 1835.

Jego Świątobliwość udziela tysiącznych błogosławieństw Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego (alla Societti dell’Apostolato Cattolico), a wraz z nim każdemu dziełu pobożności i gorliwości, któremu to Zjednoczenie się poświeci. C(arlo) Card. Vicario[86]”.

10. ZEBRANIE W SANTA MARIA IN CARINIS 14 LIPCA 1835[87]

[72] Obecni Panowie Wielebny Kanonik Paulin Martorelli[88].

Ks. Wincenty Pallotta[89]

Ks. Jan Allemand[90]

Ks. Dominik Santucci[91]

Tomasz Alkusci[92]

Józef Venuti[93]

Jakub Salvati[94].

[73] Uchwały

1. Oddać do druku książeczkę podającą ideę Dzieła[95].

2. Sporządzić Książeczkę wpisową w formie świadectwa (Pagella)[96].

[86] Tekst błogosławieństwa napisany jest ręką Odescalchiego i znajduje się tuż pod adresem papieża. Odescalchi — zob. wyżej, nr [9], przyp. 9.

[87] Oryginał napisany jest pismem kaligraficznym przez ks. Dominika Santucciego, ma 4 strony, z których druga i trzecia są czyste. Tekst w: Op. compl., vol. V, s. 6—7; Race. II, s. 8, nry 9—10. Zebranie odbyło się w klasztorze OO. Bazylianów przy kościele S. Maria in Carinis, gdzie mieszkał członek Zjednoczenia Józef Zogheb — zob. wyżej nr [38], przyp. 10.

[88] Martorelli znajduje się jeszcze na liście osób, którym powierzono zbiórkę ofiar na zakup lokalu dla Zjednoczenia. Zob. niżej nr [315] 4, przyp. 220. Martorelli mieszkał na Via dei Serpenti, pod nr 24. Ulica ta istnieje aktualnie, boczna do Via Nazionale.

[89] Pallotta — tak popularnie nazywano Pallottiego.

[90] Allemand — zob. wyżej nr [38], przyp. 35.

[91] Santucci przez wiele lat pełnił funkcje sekretarza Pobożnego Zjednoczenia. Pallotti zetknął się z nim bliżej prawdopodobnie podczas swej pracy w Seminarium Rzymskim i w Kolegium Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, gdzie Santucci był wykładowcą. Santucci był później rektorem Kolegium Capranicum, zmarł w roku 1851, mając 49 lat. Wielokrotnie jest wymieniany w Pismach Pallottiego.

[92] Alkusci — zob. wyżej nr [38], przyp. 38.

[93] Venuti — człowiek świecki, współpracujący z Pallottim na polu charytatywnym. Wspomniany jest kilkakrotnie w Pismach Pallottiego.

[94] Salvati — zob. wyżej nr [38], przyp. 36.

[95] Chodzi o tekst „Wezwania”, które podane jest wyżej — Pismo nr 7; do druku nie doszło.

[96] Książeczka wpisowa ukazała się drukiem na początku 1837 roku — tekst zob. niżej — Pismo nr 29. Pagella — karta, na której podane są stopnie otrzymane przez ucznia w szkole i na egzaminach. W naszym wypadku chodzi o pismo podające zasadnicze dane o Pobożnym Zjednoczeniu.