Strona 56

Tom I

9. [ZATWIERDZENIE POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA PRZEZ PAPIEŻA GRZEGORZA XVI][80]

Do Jego Świątobliwości Naszego Pana Papieża Grzegorza XVI szczęśliwie panującego[81].

[69] Ojcze Święty,

Bracia (najpokorniejsi Petenci Waszej Świątobliwości) Pobożnego Zjednoczenia (pia Unione), noszącego miano „Apostolstwa Katolickiego” (della l’Apostolato cattolico), założonego w Rzymie ku czci i pod opieką Królowej Apostołów, Najświętszej Maryi Niepokalanej, mającego na celu pomnażanie środków duchowych i doczesnych, koniecznych i stosownych do ożywiania wiary oraz rozpalania miłości wśród katolików, jak również do rozkrzewiania ich we wszystkich częściach świata, aby rychlej na całym świecie nastała jedna Owczarnia pod przewodnictwem jednego tylko Pasterza Najwyższego[82], otrzymali od Jego Eminencji Najprzewielebniejszego Kardynała Wikariusza Błogosławieństwo Pasterskie, wyrażone w tych bardzo pocieszających słowach: „4 kwietnia 1835. Biorąc pod uwagę tak zbawienny cel, udzielam Petentom wszelkich błogosławieństw. C. Card. Yicario”[83]. Następnie otrzymano Błogosławieństwo od Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Monsignore Wicegerenta: „29 maja 1835. Udziela się najobfitszych błogosławieństw dla spełnienia przedstawionych zamierzeń świętych. A. Arciv. di Trabisonda, Vicegerente”[84].

[70] Petenci czcząc w Osobie Waszej Świątobliwości owe dary, dzięki którym jest Ona „jedynym Pasterzem”[85], upadają do stóp Waszej Świątobliwości i proszą, by raczył łaskawie udzielić Pobożnemu Zjednoczeniu (alla Pia Unione) i jego dziełom Apostolskiego Błogosławieństwa Pasterskiego w tym celu, aby oni napełnieni świętą i pełną ufności odwagą mogli skutecznie i nieustannie działać, zgodnie z zamiarami Miłości nieskończonej. Niech itd.

[71] „Do Pobożnego Zjednoczenia (pia Unione), o którym mowa wewnątrz. Z Audiencji u Naszego Pana.

[80] Oryginał prośby, pisanej przez Pallottiego, ma 4 strony, z których druga i trzecia są czyste. Prośba została napisana przed 11 lipca 1835. Tekst podany jest w: Op. compl., vol. IV, s. 8—9; Race. I, s. 20—21, nry 52—53. Papież Grzegorz XVI — w świecie Bartłomiej Albert CappeUari, urodzony 18 IX 1765, zm. l VI 1846. W roku 1783 wstąpił do Kamedułów, przybierając imię zakonne Fra Mauro. W zakonie pełnił różne stanowiska, przed konsekracją na. biskupa był generałem zakonu. W roku 1826 mianowany został kardynałem i prefektem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Wybrany na papieża w roku 1831.

[81] Adres znajduje się na stronie czwartej.

[82] Por. J 10,16.

[83] Por. wyżej nr [9].

[84] Por. wyżej nr [68].

[85] Por. J 10,16.