Strona 331

Tom I

kandydatom do stanu duchownego, do popierania misji i rekolekcji ludowych za pośrednictwem dostarczania potrzebnych środków oraz usuwania trudności i sprzeciwów u tych, którzy początkowo są tym sprawom przeciwni. Przykład ten zachęci do popierania kongregacji, oratoriów, bezpłatnych szkół dla warstw niższych, ochronek, przytulisk dla biednych chłopców i dziewcząt, do opieki nad chorymi w domach i szpitalach; pobudzi do popierania dzieł, mających na celu rozszerzanie naszej świętej religii. Jeżeli mężczyźni i niewiasty należący do warstwy szlacheckiej będą starać się popierać powyższe dzieła, to wtenczas też mogą żywić nadzieję, że kiedyś znajdą się również pomiędzy pierwszymi i w wiekuistej chwale sprawiedliwych, podobnie jak na ziemi są pierwszymi pośród ludu.

O Uroczystej Oktawie Objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa urządzanej przy pomocy szlachty

[346] Od początku swego istnienia nasze Pobożne Zjednoczenie corocznie w sposób uroczysty celebruje Oktawę Objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa[806], zawiera bowiem ona w sobie jedną z najdonioślejszych tajemnic naszej świętej wiary i przypomina pierwsze powołanie pogan do świętej wiary. Jak bardzo wielkie znaczenie dla. wiernego ludu posiada religijny obchód tej Tajemnicy świętej, ukazuje to nam nasza święta Matka-Kościół za pośrednictwem swej świętej liturgii całej Oktawy, Oficjum Bożego, swej Niekrwawej Ofiary oraz innych nabożeństw, jakie są odprawiane w tych dniach.

[347] Chcąc więc odpowiedzieć planom Bożym i zamiarom Kościoła świętego, nasza Instytucja święta ma obchodzić tę Oktawę świętą możliwie z jak największą okazałością, ale nie w sposób hałaśliwy. Należy ją obchodzić nie tylko w kościele, przy którym znajduje się Prokura Pobożnego Zjednoczenia, ale należy ją urządzić, jeśli to jest tylko możliwe, wszędzie, w każdej społeczności jakiegokolwiek rodzaju oraz we wszelkich rodzinach katolickich. Podajemy tu sposób celebrowania Oktawy, który praktycznie jest przyjęty w Rzymie. Chociaż w innych miastach i miejscowościach nie będzie można Oktawy urządzać w ten sam sposób, to jednak wszędzie należy ją urządzać w sposób podobny, o ile to jest tylko możliwe.

[348] Należy pobudzić do ofiarności szlachtę oraz inne zamożne warstwy, aby w ten sposób zebrać sumę potrzebną na pokrycie związanych z tym wydatków. Trzeba się też postarać o wszystkie inne rzeczy potrzebne oraz o ludzi, którzy by wykonali to wszystko, co jest związane z przygotowaniem i celebrowaniem Oktawy świętej. Należy też zaprosić poważnych kaznodziejów, zgromadzenia zakonne oraz kolegia, które codziennie będą brać udział w celebrze i asystowaniu; kardynałów, którzy codziennie udzielać będą ludowi potrójnego błogosławieństwa, oraz tych wszystkich, których współpraca będzie potrzebna. Wszyscy powinni świadczyć swoją pomoc bezinteresownie, kierując się jedynie

[806] Oktawa Objawienia Pańskiego została zniesiona podczas reformy kalendarza liturgicznego w roku 1955.