Strona 332

Tom I

uczuciem gorliwości i miłości, nie spodziewając się żadnych wyróżnień. Należy też zaprosić duchowieństwo świeckie i zakonne, aby w ten sposób zadzierzgiwać święty węzeł jedności oraz gorliwości chrześcijańskiej w pracy ewangelicznej, tak potrzebnej dla skuteczniejszego rozwoju dzieł mających na względzie większą chwałę Boga i pożytek dusz. Tajemnicę Objawienia Pańskiego należy w kościele uzmysłowić przy pomocy obrazu albo figur. Kościół należy też przyozdobić w sposób odświętny, poważny, ale prosty. Postarać się też trzeba o żyrandole i świece w dostatecznej ilości.

[349] Za pozwoleniem Jego Eminencji Kardynała Wikariusza należy wydrukować i podać do wiadomości ludowi święte zaproszenie i zachętę do udziału. Zaproszenie należy opublikować przy pomocy afiszów na publicznych miejscach, w kościołach i domach zakonnych, znajdujących się w mieście. Kaznodzieje powinni żywym słowem ogłosić Oktawę w kościołach, oratoriach wieczorowych, w kościele, gdzie będzie urządzana Oktawa, w kościele, przy którym założone jest Pobożne Zjednoczenie. Począwszy od pierwszych nieszporów Uroczystości, należy przy głównych drzwiach kościoła, w którym odprawiają się uroczystości, wystawić na widok publiczny ogłoszenie podające program całej Oktawy świętej, z wyszczególnieniem główniejszych osób, zakonów i kolegiów, które będą odprawiać lub asystować. Wymienić należy też ciche i śpiewane Msze święte, jakie zostaną odprawione w różnych obrządkach wschodnich.

[350] W Wigilię Objawienia Pańskiego, około godziny trzeciej po południu, jeden z Kardynałów Kościoła świętego w asyście i przy obecności duchowieństwa poświęca w sposób uroczysty wodę, zgodnie z przepisami Rytuału Rzymskiego. Wodę tę potem rozdziela się wiernym, którzy o nią proszą.

[351] Każdego dnia Oktawy o godzinie szóstej otwiera się kościół i dzwoni po raz pierwszy, zwołując w ten sposób na kazanie. Po upływie kwadransa dzwoni się po raz drugi, po czym rozpoczyna się pierwsza cicha Msza święta, podczas której odmawia się trzecią część różańca świętego, Witaj, Królowo, Litanię do Najświętszej Maryi Panny, akty cnót teologicznych, akt żalu oraz odpowiednią modlitwę dostosowaną do bieżącego dnia Oktawy świętej. Po Mszy świętej następuje kazanie poruszające zagadnienia moralne w sposób dostosowany do poziomu obecnych ludzi, nawiązujące do obchodzonej Tajemnicy świętej i nastawione na przygotowanie ludzi do spowiedzi i generalnej Komunii świętej, która odbędzie się rano w ostatnim dniu. Również i w innych kazaniach, które głoszone są rano oraz po południu, należy w sposób żywy zachęcać ludzi do tego. Po skończonym kazaniu śpiewa się Psalm (116): Chwalcie Pana, wszystkie ludy; Chwała Ojcu; Przed tak wielkim Sakramentem, z wersetem i modlitwą, oraz udziela się ludowi błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, w puszce. Następnie odprawia się cichą Mszę świętą w obrządku łacińskim.

[352] O godzinie dziewiątej rozpoczyna się uroczystą Mszę śpiewaną, w obrządku łacińskim. Mszę tę każdego dnia celebruje duchowieństwo zakonne, codziennie z innego zakonu. Każdego roku powinny celebrować inne zakony, aby w ten sposób, o ile to jest możliwe, kształtować jedność we wspólnej gorliwości wszystkich. Biorący udział w odprawianiu tej Mszy celebrans, asysta, ceremoniarz,