Strona 320

Tom I

grobów. Przybywszy do kościoła, zanim nastąpi pogrzeb, należy w intencji zmarłego odmówić trzecią część różańca świętego. Następnie urządza się pogrzeb zgodnie z przepisami Rytuału Rzymskiego.

IX.

OBOWIĄZKI PROKURATORA, KTÓRY POD OPIEKĄ ŚWIĘTEGO MATEUSZA APOSTOŁA I EWANGELISTY MA PROWADZIĆ CHARYTATYWNĄ DZIAŁALNOŚĆ DUCHOWĄ I MATERIALNĄ WŚRÓD BIEDNYCH CHORYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZPITALACH ORAZ W SWOICH WŁASNYCH DOMACH

[302] Pan nasz Jezus Chrystus uważa każdy dobry uczynek spełniony dla chorych za uczynek wykonany dla Niego samego’. Już sama świadomość o tym powinna żywo pobudzać do tego, abyśmy zajmowali się zawsze chorymi i starali się przy pomocy posiadanych środków spieszyć im z pomocą i pociechą.

[303] Prokurator z pomocą swoich prokuratorów-pomocników winien jak najgorliwiej się starać o dzieła miłosierdzia tak materialne, jak i duchowe na korzyść biednych chorych znajdujących się w szpitalach oraz na rzecz tych, którzy opuszczeni znajdują się w swoich własnych domach. Powinien polecić kilku swoim prokuratorom-asystentom, aby odwiedzali szpitale jeden, raz lub częściej w tygodniu, a nawet w miarę możności codziennie. Sam zaś prokurator winien w tej sprawie przyświecać innym swoim przykładem.

[304] Można też pozwolić, aby odwiedzającym prokuratorom-pomocnikom towarzyszyły inne pobożne osoby, znane ze swej gorliwości i miłości, i to możliwie w większej liczbie. Wśród tych, którym zlecone jest odwiedzanie szpitali, mogą być kapłani, klerycy oraz ludzie świeccy. Wszyscy oni powinni świadczyć chorym uczynki miłosierne na rzecz ciała, aby tym skuteczniej przygotować chorych na przyjęcie uczynków miłosierdzia na rzecz ich duszy. Biedni bowiem chorzy, utrapieni ciężarem swojej choroby, niechętnie skłaniają się do przyjmowania posług duchowego miłosierdzia, jeśli wpierw nie doznają pomocy zmierzającej do przyniesienia ulgi ciału.

[305] Uczynki miłosierdzia na rzecz ciała mogą być świadczone za pośrednictwem następujących posług świadczonych biednym chorym: strzyżenie włosów, czesanie, golenie, słanie łóżek, sprzątanie, pozostawanie przez pewien czas przy nich, pomaganie w przyjmowaniu pokarmów oraz wykonywanie wszelkiego rodzaju posług, jakich się domaga ciało chorych. Aby ułatwić wykonywanie tego rodzaju uczynków miłosierdzia, należy mieć w przyległym do sali szpitalnej pokoju szafę, w której winny się znajdować ręczniki, miednice, grzebienie, brzytwy oraz inne przedmioty potrzebne do spełniania tego rodzaju posług. Do uczynków miłosiernych należy także zaliczyć rozdawanie chorym tabaki oraz innych rzeczy, jakie mogą przynosić ulgę w ich cierpieniach. Należy to jednak czynić w sposób