Strona 306

Tom I

zachowywania reguły starają się, aby doprowadzić do jak najlepszego przestrzegania reguły w odnośnych wspólnotach, a będą mieli zasługę, jakby to faktycznie już miało miejsce. Pamięć o tej prawdzie ma być dla wszystkich prokuratorów i prokuratorek zachętą do posłużenia się dwoma wielkimi środkami — modlitwą osobistą oraz modlitwą innych, jak również osobistym przykładem zachowywania karności, aby doprowadzić do tego, by we wszystkich wspólnotach kwitło jak najdoskonalsze przestrzeganie reguły, dla większej chwały Boga i pożytku dusz.

[251] Ponieważ Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego zgodnie ze swoją naturą stara się nie tylko o uświęcenie wszystkich swoich członków, ale też pobudza swoich członków do tego, by się starali o wieczne zbawienie i większe uświęcenie wszystkich dusz, dlatego też wszyscy prokuratorzy i prokuratorki będą się starali przy pomocy modlitwy, dobrego przykładu, dzieł miłości i gorliwości, o uświęcenie nie tylko samych siebie oraz członków swojej wspólnoty, ale także i całego świata, o ile to jest tylko możliwe. Z tego też względu winni oni, o ile to jest tylko możliwe, sami się modlić oraz szerzyć wśród ludzi pokorną, ufną i wytrwałą modlitwę publiczną i prywatną, aby uzyskać nawrócenie i większe uświęcenie całego świata. Należy korzystać tu z każdej okazji, jaką podda im Bóg, aby tego rodzaju modlitwę rozszerzać wśród członków wspólnoty oraz poza nią.

[252] Do modlitwy w tej intencji prokuratorzy i prokuratorki mają się starać pozyskać wszystkich ludzi, z jakimi się stykają, a zwłaszcza misjonarzy, kaznodziejów, proboszczów, duchownych wszystkich święceń oraz pobożnych wiernych, aby pierwsi — prywatnie i publicznie, spełniając swoje święte czynności, polecali tego rodzaju modlitwę gorliwości oraz miłości ludzi, drudzy zaś — szerzyli ją wśród swoich rodzin oraz wśród rodzin innych, o ile tylko mogą. Przede wszystkim należy, o ile to jest tylko możliwe, rozszerzać odmawianie różańca świętego. Jest to bowiem modlitwa przebogata w odpusty i wielce przyczyniająca się do poprawy obyczajów, obalania błędów, rozszerzania wiary oraz miłości. Dlatego też trzeba się starać o wpisywanie do różańca możliwie jak największej ilości wiernych.

[253] Członkowie Prokury mają też sami i przy pomocy innych pobożnych dobrodziejów popierać dobrą prasę. W miarę możności należy szerzyć odmawianie modlitw naszego Pobożnego Zjednoczenia, mających na celu uproszenie pogłębienia, obrony i rozkrzewiania wiary. W modlitwach tych, w myśl nakazu danego przez Pana naszego Jezusa Chrystusa[772], błagamy Pana żniwa mistycznego o gorliwych robotników na Jego żniwo, gdyż wiele dusz czeka na zbawienie. W celu wyproszenia obfitych łask oraz środków duchowych i doczesnych, potrzebnych do nawrócenia i większego uświęcenia całego świata, jak również do rozbudzenia wśród wszystkich wiernych troski o nawrócenia wszystkich niewiernych i grzeszników, należy jeszcze w miarę możności rozpowszechniać nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego i do Przenajdroższej Krwi, która z największą miłością została wylana dla zbawienia świata, oraz przyjmować do odnośnych Bractw.

[772] Por. Łk 10,2.