Strona 305

Tom I

z celem i charakterem swego instytutu, dlatego też nasze Pobożne Zjednoczenie łączy się i jednoczy z nimi wszystkimi w tejże działalności, wziętej w najszerszym zakresie.

[247] Aby jednak wszystkie te cele można było realizować w skuteczny sposób, należy w każdej wspólnocie należącej do Pobożnego Zjednoczenia założyć Prokurę. Członkowie każdej Prokury, założonej we wspólnocie należącej do Pobożnego Zjednoczenia, powinni dla pozostałych członków danej wspólnoty być żywym i skutecznym przykładem, pociągającym do życia i bardziej skuteczniejszego działania dla większej chwały Boga i dla większego uświęcenia samego siebie oraz innych.

[248] Ażeby skłonić wszystkich innych członków wspólnoty do większej troski o swoje własne uświęcenie, członkowie Prokury powinni się modlić oraz nieustannie zachęcać innych do modlitwy w intencji, aby wszyscy otrzymali światło Boże, łaski i pomoce, jakie są potrzebne do tego, by każdy usilnie starał się o swoje własne i bliźnich uświęcenie. Ponadto, aby bardziej pobudzić wszystkich do żywszego i aktywniejszego starania się o uświęcenie własne oraz innych, wszyscy członkowie Prokury powinni świecić przykładem dobrego zachowywania reguł oraz przepisów wspólnoty, gdyż tylko wtedy poszczególni członkowie wszelkiej wspólnoty będą świętymi, gdy będą doskonale zachowywać reguły wspólnoty, której są członkami.

[249] Kto gorąco pragnie, aby wszyscy członkowie danej wspólnoty odznaczali się gorliwością w doskonałym zachowywaniu reguł, ten powinien nie tyle słowem, przemówieniami czy ubolewaniami o to się starać, ale ma swoim świetlanym przykładem doskonałego zachowywania reguł pociągać innych do tego i nie ustawać nigdy w modlitwie zanoszonej do Boga, aby tego daru udzielił całej wspólnocie. Trzeba również pamiętać o tym, że jeśli tym, który wzywa, zachęca do zachowania reguł, nie jest przełożony, ale ktoś z jego podwładnych, to wtenczas napomnienia takie mogą powodować skutek wręcz odmienny, zamiast zachowywania reguły nastąpi naruszenie spokoju. Mogą jednak i powinni prokuratorzy w jakimś szczególniejszym przypadku poruszyć sprawę zachowywania reguły, np. podczas towarzyskiej rozmowy prowadzonej z członkami wspólnoty. Można to uczynić nie ganiać kogoś za naruszenie reguły, ale ukazując piękno doskonałego jej zachowywania; mówiąc o wielkości zasługi, którą się zdobywa za jej zachowywanie; podkreślając szczęśliwe życie we wspólnocie, gdzie króluje doskonałe zachowywanie reguły; wspominając o różnych środkach, które ułatwiają zachowywanie reguły. Można też mówić o tym, że życie wspólnoty winno być prowadzone zgodnie z wolą Bożą, i wreszcie można mówić o wszystkim, co może skłonić innych do jak najdoskonalszego przestrzegania reguły.

[250] A ponieważ od zachowywania karności w każdej wspólnocie kościelnej, zakonnej, świeckiej, tak męskiej jak i żeńskiej, zależy uświęcenie wszystkich członków, którzy do niej należą, oraz realizacja najwznioślejszych ideałów, w imię jakich zostały one założone dla większej chwały Boga i dla większego uświęcenia dusz, dlatego też niech prokuratorzy oraz prokuratorki, co z miłosierdzia Bożego otrzymali tak wzniosły urząd, przy pomocy swojej jak również innych modlitwy pokornej, ufnej i wytrwałej, swego dobrego przykładu doskonałego