Strona 307

Tom I

[254] Oprócz modlitwy w intencji nawrócenia całego świata każdy z prokuratorów i każda z prokuratorek powinni w szczególności się modlić oraz rozszerzać modlitwy w intencji większego uświęcenia i wiecznego zbawienia tych wszystkich dusz, jakie są i będą w tych częściach świata, w których głosili Ewangelię święci Apostołowie[773], pod których opieką piastują swój urząd prokuratora lub prokuratorki. 1. Prokuratorzy i prokuratorki, piastujący swój urząd pod opieką św. Piotra Apostoła, mają się modlić oraz troszczyć się, aby inni się modlili za tych, co żyją w Foncie, Galacji, Bitynii, Kapadocji, Antiochii i innych prowincjach Azji oraz w Rzymie. 2, Ci, co pozostają pod opieką św. Andrzeja Apostoła — za wszystkich mieszkańców Scytii, Europy, Tracji, miasta Patras, Achai oraz pozostałych prowincji pobliskich. 3. Pracujący pod opieką św. Jakuba Starszego, Apostoła — za wszystkich mieszkańców Judei, Samarii oraz, specjalnie, Hiszpanii. 4. Pozostający pod opieką św. Jana Apostoła i Ewangelisty — za wszystkich mieszkańców Azji Mniejszej i za wszystkie Kościoły, które znajdują się na terenach poczynając od wyspy Patmos. 5. Piastujący swój urząd pod opieką św. Tomasza Apostoła — za mieszkańców Indii, Persji, za Fartów, Medów, Hyrkanów, Brachmanów i Batrejów. 6. Ci, którzy znajdują się pod opieką św. Jakuba Młodszego — za mieszkańców Jerozolimy i za wszystkich biednych Hebrajczyków. 7. Pracujący pod opieką św. Filipa Apostoła — za mieszkańców Frygii, Scytii, Azji i miasta Hieropolis we Frygii. 8. Pozostający pod opieką św. Bartłomieja Apostoła — za mieszkańców Likaonii, Kapadocji, drugiej części Azji, bliższych Indii i Armenii Mniejszej. 9. Piastujący urząd pod opieką św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty — za mieszkańców Egiptu, Etiopii oraz biednych Hebrajczyków. 10. Ci, co się znajdują pod opieką św. Szymona Apostoła — za mieszkańców Babilonii, drugiej części Persji oraz Egiptu. 11. Pozostający pod opieką św. Judy Tadeusza Apostoła — za mieszkańców Mezopotamii oraz drugiej części królestwa babilońskiego i Persji. 12. Ci, co znajdują się pod opieką św. Macieja Apostoła — za mieszkańców wewnętrznej Etiopii, Arabii i drugiej części Palestyny. 13. Piastujący zaś swój urząd pod opieką św. Pawła Apostoła — za wszystkich mieszkańców tych-części świata, które ewangelizował św. Paweł Apostoł, oraz za wszystkich mieszkańców tych części świata, jakie nie są dołączone do żadnego z Apostołów.

[255] Prokuratorzy i prokuratorki, którzy piastują swój urząd pod opieką świętych Apostołów Jana Ewangelisty i Jakuba Młodszego, zobowiązani są również do szerzenia w szczególniejszy sposób nabożeństwa do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi, a to z tego powodu, że Jan był stróżem Najśw. Maryi i razem z Jakubem Młodszym opiekowali się Najśw. Maryja[774].

[256] Wszyscy prokuratorzy i wszystkie prokuratorki mają sami odprawiać oraz innych zachęcać, aby w miarę swoich możliwości odprawiali nowennę przygotowującą

[773] Jest tu mowa o terenach, na których głosili Ewangelię poszczególni Apostołowie.

[774] Por. J 19,26-27. Jakub Młodszy, syn Alfeusza, nazywany jest w Ewangelii „bratem Pańskim”. Według jednych Alfeusz był bratem św. Józefa, według zaś innych żoną Alfeusza była siostra Najświętszej Maryi Panny, Matki Jezusa — stąd pokrewieństwo. Jakub Młodszy był też biskupem Jerozolimy, gdzie żyła i zmarła Maryja, jak podaje tradycja.