Strona 304

Tom I

[241] Po uroczystym, lecz pozbawionym pompatyczności przyjęciu prokurator — albo w jego zastępstwie ktoś inny — zakłada w danej wspólnocie Prokurę Pobożnego Zjednoczenia. Prokura ta posiada następujący ustrój: Przełożony lub przełożona wspólnoty jest rektorem, rektorką Prokury. Zastępca przełożonego, zastępczyni przełożonej czy wikaria (jeśli są), jest wicerektorem, wicerektorką Prokury. Obydwaj, a we wspólnotach żeńskich obie, spełniają swe obowiązki pod opieką Najświętszych Serc Jezusa i Niepokalanej Maryi Panny, aby w ten sposób uzyskać łaskę jak najdoskonalszego naśladowania Ich gorliwości oraz miłości w skutecznym rozwijaniu wszystkich dzieł mających na względzie chwałę Ojca Niebieskiego i większe uświęcenie dusz.

[242] Każda Prokura składa się z trzynastu prokuratorów, oprócz rektora i wicerektora. Ażeby w danej wspólnocie wybór prokuratorów, prokuratorek nie powodował zamieszania czy najmniejszego nawet naruszenia miłości, trzeba przy wyborze posłużyć się losowaniem: kartki wszystkie z imionami należy składać do urny. Wszyscy prokuratorzy i wszystkie prokuratorki, w liczbie trzynastu, piastują swój urząd pod opieką jednego z Apostołów, włączając do nich św. Pawła Apostoła, według następującego porządku i kolejności wyboru (…)’

[243] W społeczności, gdzie z powodu braku odpowiedniej ilości osób nie można skompletować pełnej liczby trzynastu prokuratorów czy prokuratorek, jeden lub więcej prokuratorów (prokuratorek) piastuje swój urząd pod opieką dwóch lub więcej Apostołów, aby w ten sposób nad wszystkimi i wśród wszystkich roztaczała się opieka wszystkich trzynastu Apostołów. Gdyby więc na przykład było ośmiu prokuratorów, to każdy z pięciu ostatnich piastuje swój urząd pod opieką dwóch Apostołów, ostatni zaś z nich pod opieką św. Macieja i św. Pawła.

[244] W kolegiach i seminariach każda grupa powinna mieć przynajmniej dwóch prokuratorów, może też być ich więcej. W każdej grupie prokuratorów wybiera się przy pomocy losowania. Jeżeli grupy liczą ponad sześciu członków, to wtenczas ci, którzy w kolejności otrzymanych głosów następują po trzynastym prokuratorze, spełniają swoje obowiązki pod opieką jednego ze świętych Apostołów, rozpoczynając kolejno od świętego Piotra Apostoła.

[245] Rektor Prokury i wicerektor, również rektorką i wicerektorką, spełniają swój urząd tak długo, jak długo piastują swój urząd przełożonego lub zastępcy przełożonego w danej wspólnocie. Stanowisko zaś prokuratorów i prokuratorek jest odnawiane co roku, w Uroczystość Objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze przez losowanie, z zachowaniem wyżej podanych przepisów.

Obowiązki i zadania poszczególnych członków Prokury w odnośnej wspólnocie

[246] Ponieważ w Kościele Bożym wszystkie pobożne stowarzyszenia, kongregacje, zakony i bractwa mają w pierwszym rzędzie na celu większą chwałę Boga i uświęcenie osobiste każdego ze swoich członków, a także w mniejszym lub większym stopniu pracę nad zbawieniem wiecznym innych ludzi, zgodnie