Strona 303

Tom I

niestrudzonej miłości starać się o modlitwy w powyższych intencjach. Prokurator powinien posiadać oddzielną kopię regulaminu poszczególnych szkół tak męskich, jak i żeńskich, szkół dla młodzieży pochodzącej z warstw wyższych oraz szkół dla młodzieży pochodzącej z warstw niższych, oraz regulaminy dla szkół młodzieży rzemieślniczej.

VI.

OBOWIĄZKI PROKURATORA, KTÓRY POD OPIEKĄ APOSTOŁA ŚWIĘTEGO JAKUBA MŁODSZEGO MA STARAĆ SIĘ O PRZYJMOWANIE DO POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA WSZELKIEGO RODZAJU WSPÓLNOT ORAZ O PODTRZYMYWANIE W NICH GORLIWOŚCI I WSPÓŁPRACY Z DZIEŁAMI ZJEDNOCZENIA, POLEGAJĄCEJ NA DOSTARCZANIU IM RZECZY POTRZEBNYCH DO SPRAWOWANIA PUBLICZNEGO KULTU ORAZ ROZWIJANIA PRYWATNEJ POBOŻNOŚCI WIERNYCH

[238] Jak przy zakładaniu Prokury Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego przyjmuje się doń w sposób ogólny lud, tak też należy się starać o włączanie do Zjednoczenia wszelkiego rodzaju wspólnot, jak kolegia, seminaria, domy zakonne męskie i żeńskie, przytułki, schroniska oraz inne. Należy w nich rozbudzać żywą gorliwość, czynną miłość, aby poszczególni członkowie tych wspólnot i cała wspólnota wspierali ewangeliczne poczynania Pobożnego Zjednoczenia stosownie do swego stanu, warunków i pici, zarówno osobistą pracą, jak też przy pomocy środków doczesnych w postaci ofiar rzeczy czy pieniędzy, a przynajmniej modlitwą, która jest niezawodnym środkiem do otrzymania wszystkich łask.

[239] To przyjęcie do Zjednoczenia ma przede wszystkim na względzie rozbudzenie zapału, gorliwości jednostek do doskonalszego zachowywania ustaw wspólnoty oraz ożywienie współzawodniczącej gorliwości w dążeniu do ewangelicznej doskonałości i możliwie jak najlepszego przyczynienia się do rozwoju danej wspólnoty. Prokurator oraz przełożony czy przełożona danej wspólnoty powinni wspólnie ustalić dzień przyjęcia wspólnoty na stałe do Pobożnego Zjednoczenia.

[240] Przez dziesięć dni powinno trwać odpowiednie przygotowanie wspólnoty do przyjęcia jej do Pobożnego Zjednoczenia. Naśladuje się w ten sposób świętych Apostołów, którzy przez tyleż dni przygotowywali się do tej chwili, w której zstąpił na nich Duch Święty. Przygotowanie to ma na celu odpowiednio usposobić do otrzymania darów i łask, które są potrzebne do należytego realizowania wzniosłych celów Pobożnego Zjednoczenia. W czasie tego przygotowania wszyscy powinni odprawić dokładną spowiedź zwyczajną, a w razie potrzeby i dla większego pożytku duchowego — spowiedź z całego roku albo generalną z całego życia. Rano w dniu przyjęcia ci, którzy mogą przystąpić do Komunii świętej, powinni do niej przystąpić, aby móc uzyskać odpusty święte. Przyjęcia dokonuje się według ceremoniału przyjętego w Pobożnym Zjednoczeniu. Ceremonia przyjęcia odbywa się w kościele albo w prywatnym oratorium danej wspólnoty.