Strona 295

Tom I

Musimy jednak wyznać, że wskutek naszych grzechów jesteśmy najniegodniejsi posiadania laski potrzebnej do skutecznego i trwałego starania się o wieczne zbawienie duszy swojej, naszych krewnych i bliźnich, szczególnie zaś do popierania dobrych dziel i pomnażania środków duchowych i doczesnych, stosownych do ożywiania, obrony i rozkrzewiania pobożności i świętej wiary na całym świecie. Ty jednak nam tę łaską wyjednywasz, dzięki miłosierdziu Boga i nieskończonym zasługom Jezusa.

Dlatego też zjednoczeni z Tobą, z całym Dworem Niebieskim i ze wszystkimi stworzeniami, które są i będą aż do skończenia świata, postanawiamy ofiarowywać w każdej chwili, teraz i zawsze, zasługi Jezusa na podziękowanie, jak gdybyś już nam i wszystkim innym wyjednała tę łaskę, jak ją wyjednałaś świętym Apostołom.

Ufając więc w Twoje możne pośrednictwo, postanawiamy używać od tej chwili wszystkiego, co od Boga posiadać będziemy, a więc władzy, zdolności, wiedzy, dóbr ziemskich, zawodu, zdrowia, choroby, utrapień oraz wszystkiego na większą chwałę Boga i dla wiecznego zbawienia duszy własnej oraz duszy bliźniego, oddając się szczególnie pracom zmierzającym do ożywienia, obrony i rozkrzewiania pobożności i świętej wiary na całym świecie.

Gdybyśmy zaś niczym innym nie mogli do tego celu się przyczynić, to przynajmniej nie przestaniemy się modlić, aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz, i to pozwoli nam żywić nadzieję, że dojdziemy do Świętego Raju, aby tam przez całą wieczność cieszyć się owocami apostolstwa Jezusa Chrystusa. Amen.

[203] Takie same ćwiczenia pobożne urządza się w osobnym oratorium dla młodzieży żeńskiej; przewodniczy im pobożna niewiasta, mająca tytuł dyrektorki. Może ona dobrać sobie do pomocy inne niewiasty oraz starsze dziewczęta. Na każdym zebraniu mężczyzn przewodniczy duchowny, mający tytuł dyrektora.

[204] Do wszystkich oratoriów tak męskich, jak i żeńskich należy zaprosić odpowiednią ilość spowiedników, aby wszystkim dać okazję przystąpienia do sakramentów świętych, nawet co tydzień, jeśli tego sobie życzą. W oratoriach męskich dyrektorzy, a w żeńskich kaznodzieje zapowiadać będą rozpoczynanie różnych nowenn poprzedzających uroczystości Pańskie, Najśw. Maryi, Świętego Józefa — Oblubieńca Najśw. Maryi, oraz świętych Apostołów. Równocześnie podawać będą praktyczny sposób odprawiania nowenn w poszczególnych domach i rodzinach. Zachęcać też będą do pobożnego odprawiania nabożeństw majowych, poświęconych czci Najśw. Maryi. Każdego roku należy poświęcić sześć niedziel na przygotowanie się do uroczystości św. Alojzego Gonzagi[766]: niedzielę przypadającą w oktawie tej uroczystości obchodzi się w oratorium w sposób uroczysty. Cztery główne święta Najśw. Maryi Panny[767] należy również uroczyście obchodzić w oratorium.

O zebraniach młodzieży i dorosłych

[205] Celem zabezpieczenia młodzieży i starszych przed niebezpieczeństwem grzechu oraz dla zainteresowania ich sprawami Bożymi należy urządzać zebrania

[766] Św. Alojzy Gonzaga, wyznawca z Towarzystwa Jezusowego (Zakonu Jezuitów), zmarł 1591, pamiątka obchodzona 21 VII.

[767] Cztery święta — Niepokalanego Poczęcia (8 XII), Narodzenia (8 IX), Oczyszczenia (2 II) i Wniebowzięcia (15 VIII).