Strona 284

Tom I

i zachodnich, a to nie tylko ze względu na zachodzące potrzeby dawania wyjaśnień i dokonywania przekładów, ale także i z tej racji, aby mieć pobożnych, gorliwych nauczycieli tychże języków, by oni bezinteresownie uczyli księży udających się na misje zewnętrzne lub pragnących z jakiegokolwiek innego powodu zapoznać się z tymi językami, gdyż to jest im potrzebne w pracy dla większej chwały Boga i pożytku bliźnich.

II.

OBOWIĄZKI PROKURATORA, KTÓRY POD OPIEKĄ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA APOSTOŁA, BRATA ŚW. PIOTRA APOSTOŁA, MA STARAĆ SIĘ O URZĄDZANIE ŚWIĘTYCH MISJI I REKOLEKCJI DLA LUDU

[167] Ponieważ prowadzenie świętych misji i rekolekcji dla ludu jest kontynuowaniem misji Pana naszego Jezusa Chrystusa, dlatego też praca w tej dziedzinie stanowi jedno z głównych zadań ewangelicznych podejmowanych w Prokurach Pobożnego Zjednoczenia.

[168] Prokurator, któremu powierzono tę dziedzinę pracy, powinien w miarę możności zgromadzić pewną ilość kapłanów należących tak do duchowieństwa świeckiego, jak i zakonnego, odznaczających się gorliwością, świętością życia, publicznym szacunkiem, wiedzą oraz doświadczeniem w pracy kapłańskiej, którzy by mogli się podjąć prowadzenia świętych misji i rekolekcji dla ludu. Ażeby w sposób możliwie jak najdostępniejszy moc stworzyć przy Prokurze Diecezjalnej Pobożnego Zjednoczenia operatywny Zespół Misjonarzy, złożony z wystarczającej liczby ludzi, należy zainteresować się misjonarzami w poszczególnych miastach danej diecezji. Rektor Prokury Diecezjalnej winien zwracać się do nich z prośbą o pomoc w prowadzeniu misji i rekolekcji podejmowanych na życzenie biskupów. Powinien też korzystać z pomocy misjonarzy należących do Prokur Miejskich, znajdujących się w tych miejscowościach, gdzie nie ma założonej pełnej Prokury Pobożnego Zjednoczenia. Do Zespołu Misjonarzy można również przyjmować wszystkich kleryków, u których zauważa się odpowiednie dyspozycje oraz uzdolnienia do podjęcia tej świętej posługi. Należy ich stopniowo przygotowywać do pracy misjonarskiej, aby potem mogli ją wykonywać z wielką chwałą Boga i pożytkiem dusz.

[169] Wszyscy misjonarze oraz klerycy należący do Zespołu Misjonarzy przy danej Prokurze powinni raz w miesiącu zbierać się razem. Spotkanie to odbywa się w następujący sposób: l. Obrady, dotyczące wszystkich poczynań ewangelicznych oraz tego wszystkiego, co może się przyczynić do rozwoju świętych misji i rekolekcji, prowadzone są zgodnie z przepisami obowiązującymi w Pobożnym Zjednoczeniu. 2. Wygłaszana jest nauka, mająca na celu podtrzymanie wśród misjonarzy żywotnej gorliwości. 3. Czyta się przez kwadrans czasu wyjątki z życiorysu jakiegoś wybitnego misjonarza. 4. Podaje się pewną maksymę, którą jako wytyczną życia należy codziennie, w okresie od jednego do drugiego zebrania,