Strona 285

Tom I

uświadamiać sobie, aby w ten sposób podtrzymywać siebie w czynnej, pokornej i bezinteresownej gorliwości.

[170] Oprócz tego prokurator winien się starać o rozpowszechnianie książek, które mówią o dziejach misji i życiu świętych misjonarzy, i w ten sposób rozbudzają wśród duchowieństwa zapał do świętej sprawy. Przy rozsyłaniu tego rodzaju pism należy mieć na uwadze przede wszystkim tych kapłanów, którzy należą do diecezjalnego zespołu misyjnego, ale znajdują się w takich miejscowościach, gdzie z powodu braku innych misjonarzy nie można urządzać spotkań czy konferencji miesięcznych.

[171] Prokurator, powodowany miłością oraz gorliwością, powinien zatroszczyć się o to, aby wszyscy misjonarze co roku sami odprawili rekolekcje celem odnowienia się duchowego, tak koniecznego, aby utrzymać się w żywej, pokornej, czynnej i owocnej gorliwości apostolskiej. Jeśli nie można odprawić tego rodzaju rekolekcji w jakimś zamkniętym świętym ustroniu oraz według metody podanej przez św. Ignacego[752], należy je odprawić w następujący sposób: Przez dziesięć ciągłych dni należy się zbierać dwa razy dziennie w prywatnym oratorium. 1. Za każdym razem należy odprawić czytanie duchowne z książki, której treść zdolna jest ożywić apostolską gorliwość, czytanie trwa przynajmniej przez pół godziny. 2. Rano po odprawieniu czytania następuje godzinne rozmyślanie, potem Msza oraz nauka o poprawie życia, trwająca trzy kwadranse. 3. Po południu należy odprawić zwykłe czytanie, po nim zaś rozmyślanie, trwające godzinę, oraz odmówić siedem psalmów pokutnych albo trzecią część różańca świętego i wysłuchać nauki, jak to miało miejsce rano. W ciągu tych dni należy zachować, o ile to jest możliwe, doskonałe skupienie i całkowite milczenie oraz oderwanie się od wszelkich zajęć, o ile to jest możliwe, aby tym lepiej oddać się pielęgnowaniu i odnowieniu swojego ducha i możliwie jak najlepiej się przygotować do spełniania swojej ewangelicznej posługi w sposób pokorniejszy, gorliwszy i bardziej owocny. Leonard a Porto Maurizio[753] corocznie przez trzy miesiące odprawiał rekolekcje, aby następnie z tym większym zapałem przystępować do wykonywania duchowych posług.

[172] Każdy z prokuratorów, starając się o jak najlepszy i najowocniejszy rozwój prac w dziedzinie mu wyznaczonej, winien zawsze pamiętać, że w wielkiej mierze od jego własnej aktywnej, pokornej i szczerej gorliwości zależy owocność ewangelicznych prac, jakie podejmuje Zespół Misjonarzy w każdej Prokurze.

[173] Misje i rekolekcje dla ludu urządza się zgodnie z wytycznymi oraz w sposób przepisany księżom misjonarzom, którzy żyją w świętych ustroniach Pobożnego Zjednoczenia. Prokurator powinien swoim przykładem, pokorą, miłością i ewangeliczną prostotą pobudzać wszystkich misjonarzy do jak najdoskonalszego zachowywania wszystkich przepisów i metod odnoszących się do świętych misji i rekolekcji, a także i do innych poczynań oraz dzieł miłości i gorliwości, jakie

[752] O św. Ignacym zob. wyżej nr [157], przyp. 751.

[753] Św. Leonard a Porto Maurizio (Włochy), franciszkanin, pracował przez 44 lata jako misjonarz na Korsyce. Zmarł w Rzymie w roku 1751. Pius VI ogłosił go błogosławionym, a Pius IX świętym.