Strona 261

Tom I

[87] Przed upływem jednego miesiąca rektor zwołuje prokuratorów na drugie zebranie, mające na celu omówienie wszystkich prac, którymi ma się zająć każdy z prokuratorów na mocy swego urzędu. Na tym zebraniu poszczególni prokuratorzy przedstawiają tych, których chcą mieć za swoich współpracowników w charakterze prokuratorów-pomocników. Wysuniętych kandydatów zatwierdza się jednomyślnie albo przynajmniej większością głosów. Następne zebrania mają się odbywać jeden raz w miesiącu albo częściej, stosownie do istniejących potrzeb, a termin zebrań może być ustalony z góry albo też za każdym razem wyznaczony przez rektora. Wszystkie zebrania należy przeprowadzać w sposób zgodny z przepisami Pobożnego Zjednoczenia mówiącymi o zebraniach i posiedzeniach.

[88] Jeżeli z powodu śmierci albo z innej przyczyny zawakuje urząd jednego z prokuratorów, to wtenczas, zanim się przystąpi do wyboru jego następcy, należy zanieść gorące modły oraz zachęcić do modlitwy inne wspólnoty. W kościele, przy którym została założona Prokura, należy odprawić nowennę ku czci Najśw. Maryi, Królowej Apostołów, aby Ona wyjednała u swego Boskiego Oblubieńca wszystkie łaski potrzebne do najkorzystniejszego wyboru oraz do skutecznej i trwałej współpracy elekta. Po zakończeniu nowenny należy zwołać zebranie, na którym się ustala trzech kandydatów. Imiona, miejsce zamieszkania oraz inne dane dotyczące kandydatów podaje się do wiadomości każdemu z prokuratorów, aby w ten sposób zasięgnąć dokładniejszych wiadomości o kandydatach. Po piętnastu dniach należy zwołać ponownie zebranie, aby większością tajnych głosów ostatecznie dokonać wyboru prokuratora.

[89] Po pisemnym zawiadomieniu o wyborze oraz po prywatnym przyjęciu stanowiska, w świątecznym dniu wyznaczonym przez rektora dokonuje się publicznego przyjęcia urzędu i formalnego złożenia przyrzeczenia, zgodnie z przepisami o przyjęciu obowiązków i składaniu przyrzeczenia przez prokuratorów.

[90] Jeżeli z powodu śmierci lub z innej przyczyny zawakuje urząd rektora Prokury, to wtenczas, aż do wyboru nowego rektora, stanowisko jego obejmuje prokurator, który wykonuje swój urząd pod opieką św. Piotra Apostoła. Zanim się przystąpi do wyboru nowego rektora, należy przez jeden miesiąc zanosić liczne i gorące modlitwy, jeśli jest to możliwe, we wszystkich rodzinach, wspólnotach, szkołach i parafiach, ponieważ wybór rektora jest sprawą o wielkiej doniosłości, od niego bowiem w ogromnej mierze zależy rozwój dzieł i poczynań Prokury.

[91] W celu uproszenia łaski dobrego wyboru rektora należy codziennie w ciągu tego miesiąca w dogodnej dla ludu porze odmawiać w kościele, przy którym założona jest Prokura, trzecią część różańca świętego, hymn Veni, Creator Spiritus z wersetem i modlitwą oraz Litanie do Najśw. Maryi Panny. Wreszcie wszyscy prokuratorzy mają odprawić ośmiodniowe rekolekcje celem duchowego odnowienia się i pobudzenia do gorliwego spełniania zadań Prokury oraz przygotowania się do otrzymania potrzebnego światła Bożego, które jest konieczne, aby dokonać pomyślnego wyboru, jak również aby uprosić temu, kto zostanie wybrany, wszystkie łaski potrzebne do wykonywania jego urzędu. Zaraz po zakończeniu rekolekcji należy dokonać wyboru rektora.

[92] Bezpośrednim przygotowaniem do wyboru winno być rozmyślanie, które wszyscy powinni odprawić przez godzinę albo trzy kwadranse. Przedmiotem rozmyślania