Strona 246

Tom I

wybrany na członka Prokury Generalnej, winien uważać ten wybór za specjalną łaskę miłosierdzia Bożego i w szczególniejszy sposób ma stosować do siebie słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, skierowane do wszystkich ludzi: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15,12). Z tego też powodu prokurator winien z całą gorliwością oraz miłością naśladować Pana naszego Jezusa Chrystusa i świętych Apostołów w spełnianiu wszystkich dzieł zmierzających do większej chwały Ojca Niebieskiego i wiecznego zbawienia dusz, dla których Jezus Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci krzyżowej[693]. Ażeby prokuratorzy poczuwali się do doskonałego naśladowania Pana naszego Jezusa Chrystusa i świętych Apostołów, należy mianować ich w następujący sposób:

[29] Pod opieką Najświętszych Serc Jezusa i Niepokalanej Maryi. Sługa Boży i nasz najdroższy Brat N.N., Rektor Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego oraz Prokury Generalnej dla poszczególnych części świata, będzie rządzić i kierować tą Prokurą żywiąc przekonanie o swojej całkowitej nieudolności i polegając wyłącznie na nieskończonej mocy łaski Bożej, naśladując przy tym gorliwość oraz miłość Najświętszych Serc Jezusa i Niepokalanej Maryi, i w ten sposób będzie pracował nad pomnożeniem większej chwały Boga oraz Jego Najświętszej i Niepokalanej Matki i dla większego uświęcenia oraz wiecznego zbawienia wszystkich dusz. Niech Bóg będzie zapłatą za jego gorliwość i za jego miłość.

[30] 1. Pod opieką Wikariusza Jezusa Chrystusa, świętego Piotra Apostoła. Sługa Boży a nasz najdroższy Brat N.N., prokurator główny Prokury Generalnej Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, odnosząc się z całkowitą nieufnością do siebie oraz do własnych sił i polegając jedynie na nieskończonej mocy łaski Bożej oraz naśladując Pana naszego Jezusa Chrystusa i świętego Piotra Apostoła, będzie pracował nad pomnożeniem większej chwały Boga i Jego Naj świętszej, Niepokalanej Matki oraz nad większym uświęceniem i wiecznym zbawieniem dusz w krajach od…………………. do……………… Niech Bóg będzie zapłatą za jego gorliwość i za jego miłość (…)[694]

[31] Każdy prokurator główny oprócz prokuratorów-pomocników powinien mieć również prokuratora-asystenta pochodzącego z grona książąt lub rzymskiej szlachty. Obowiązkiem prokuratora-asystenta jest popieranie wszystkich dziel Prokury w tej części świata, nad którą ma pieczę prokurator główny. Prokurator–asystent winien celem wspierania dzieł, mających na względzie większą chwałę Boga, Jego Niepokalanej Najśw. Matki oraz zbawienie dusz, wykorzystać otrzymane od Boga dary. Winien tu wykorzystać, zgodnie z najświętszymi zamiarami Bożymi, swoją osobistą pracę, swoje szlacheckie pochodzenie, wzajemne stosunki towarzyskie bliższe i dalsze, swoje zdolności i wykształcenie, a także posiadane środki materialne tak swoje, jak też i te, które łatwo może otrzymać od innych, budząc gorliwość i miłość wśród innych osób należących do warstwy szlacheckiej, jak i wśród innych osób bogatych.

[693] Por. Flp 2,8.

[694] Opuszczamy formuły nominacji pozostałych prokuratorów, gdyż są takie same, wyjąwszy wymienienie tylko innego Apostoła.