Strona 152

Tom I

pomieszczenia dla tak pobożnego celu[408] oraz stara się o otwarcie bezpłatnych szkół dla małych dziewcząt ubogich, które tułają się po ulicach.

[443] 12. Kilka razy w ciągu roku urządza się, na koszt Pobożnego Zjednoczenia, w Klasztorze Bożej Miłości[409] rekolekcje dla dziewcząt, które przystępują do pierwszej Komunii świętej; w innych zaś domach — rekolekcje dla niewiast niemych, potrzebujących poratowania.

[444] 13. Pobożne Zjednoczenie, aby ożywić wiarę i rozpalić miłość w krajach katolickich, wydrukowało i rozpowszechniło w Rzymie oraz poza Rzymem około stu tysięcy różnego rodzaju książek do nabożeństwa, a także wiele innych druków, rozdzieliło wiele różańców, szkaplerzy, medalików, krucyfiksów itp. Przedmioty te rozpowszechnia się szczególnie przy okazji rekolekcji oraz misji, aby przynosiły one większe owoce.

[445] 14. Specjalnie osobno podkreślić trzeba wysiłki zmierzające do założenia Kolegium Misyjnego, cel tegoż oraz wszystko, co się z nim wiąże, podane zostało w pokornej prośbie przedłożonej Jego Eminencji Kardynałowi, który opatrzył ją swoim pismem z dnia 2 października 1837 roku[410].

[446] 15. Kongregacja założona w Genui — kiedy arcybiskupem był tam Jego Eminencja Kardynał Lambruschini[411], obecny Sekretarz Stanu — działająca pod opieką Najśw. Maryi, Królowej Apostołów, i Bł. Leonarda a Porto Maurizio[412], w końcu roku 1836 poprosiła o przyłączenie do Zjednoczenia w Rzymie i stosownie do swojej prośby została przyłączona.

[447] 16. Pragnąc zrealizować swój pobożny cel pomnożenia religijnych sił w jedności wiary i miłości, Pobożne Zjednoczenie zaprasza i przyłącza do siebie zrzeszenia zakonne, monastyczne, kolegia, hospicja, przytułki, bractwa itd.: tak postępowało uprzednio i tak postępuje obecnie.

[448] 17. Celem niesienia pomocy istniejącym już instytucjom pobożnym, które z powodu braku pracowników oraz innych środków wszelkiego rodzaju przejawiają słabą działalność, Pobożne Zjednoczenie gotowe jest na każde ich żądanie udzielać bezinteresownie czynnej pomocy w miarę swoich możliwości.

[449] 18. Na prośbę pobożnych osób Pobożne Zjednoczenie podejmuje właśnie starania o otwarcie świętego ustronia dla tych pobożnych wiernych, którzy wolni od więzów światowych pragną spędzić swoje życie na ćwiczeniu się w cnotach chrześcijańskich, ku uświęceniu własnemu i bliźnich.

[450] Uwaga. Specjalnie oddzielnie podkreślamy, że głównym celem Pobożnego Zjednoczenia jest popieranie i pomnażanie, wszelkimi możliwymi sposobami, środków duchowych i doczesnych, zmierzających do rozkrzewiania świętej wiary.

[408] Mowa o Pobożnym Domu Miłosierdzia (Pia Casa di Canta) przy Via Borgo Sant’Agata. Dom ten otrzymano 25 III 1838, otwarto 5 VI tegoż roku.

[409] Mowa o Klasztorze SS. Augustianek, znajdującym się przy kościele San Eusebio na Eskwilinie, obok Bazyliki Santa Maria Maggiore. Klasztor został zburzony podczas przebudowy ulic pod koniec ubiegłego wieku. Siostry obecnie zajmują dom przy Via San Francesco di Sales.

[410] Por. wyżej nr [358].

[411] Lambruschini — por. wyżej nr [194], przyp. 191.

[412] Leonardo a Porto Maurizio (1676—1751), z Zakonu Braci Mniejszych (Reformaci), beatyfikowany — 1796, kanonizowany — 1867, a więc już po śmierci Pallottiego.