Strona 145

Tom I

pisma, gdzie będzie się podawało wiadomości o ewangelicznych pracownikach w różnych częściach świata.

[403] Apostolstwo Katolickie znajduje się pod opieką Królowej Apostołów, Najśw. Maryi; zostało wsparte błogosławieństwem udzielonym przez Głowę Kościoła i jest wspomagane przez wielu Kardynałów, którzy do niego się zapisali[376].

Istnieje[377] i jest drukowane oraz rozpowszechniane w Rzymie, jak również i poza Rzymem, wyjaśnienie nazwy w następującym brzmieniu: „Apostolstwo Katolickie, czyli Pobożne Zjednoczenie mające na celu zachowywanie, obronę oraz rozszerzanie pobożności i katolickiej wiary, założone pod szczególną opieką Najśw. Maryi, Królowej Apostołów, pozostające w całkowitej i bezpośredniej zależności od Papieża”[378]. Nazwa Pobożnego Zjednoczenia jest rozpowszechniona w Azji, Ameryce, Afryce, Europie i wreszcie w Oceanii. Jest drukowana sto tysięcy razy. Była dwukrotnie ogłaszana w czasie Uroczystej Oktawy przez Jego Eminencję Kardynała Wikariusza[379]. Ze Zjednoczeniem współpracują Kolegia, Seminaria, Proboszczowie, Przełożeni zakonów, Kardynałowie itd.

44. [W OBRONIE NAZWY][380]

[404] Dobrodzieje różnych dzieł pobożnych, kierowanych oraz rozwijanych przez Pobożne Zjednoczenie — odnosi się to szczególnie do Domu Miłosierdzia[381], gdzie zgromadzone są biedne dziewczęta w ilości czterdziestu osób — zamierzają przerwać swoje sporadyczne ofiary, a w zamian ustanowić fundusz stały, niektórzy z nich gotowi są to uczynić na wieczne czasy. Również niektórzy spośród tych, co bezinteresownie współpracują czy też wspierają pieniężnymi ofiarami szkoły wieczorowe dla biednej młodzieży rzemieślniczej, istniejące już w różnych dzielnicach czy też mające być wnet otwarte w innych dzielnicach, mogą w znacznym stopniu wycofać swoją pomocną rękę i współpracę, a to zaś może doprowadzić do tego, że powyższe dzieła mogą w krótkim czasie przestać istnieć.

[405] Podobnie też i biedni, specjalnie w dzielnicach Borgo, Regola, Trastevere i Monti, którzy doznawali szczodrych owoców przemyślnej miłości ze strony Pobożnego

[376] Por. niżej nr [479].

[377] Akapit ten pisany jest ręką Pallottiego. Moccia podaje tekst ten w przypisie, uważając, że pochodzi z okresu późniejszego. Sądzimy jednak, że Pallotti, przeczytawszy redakcję tekstu Melii, napisaną według danych mu wskazówek, sam zaczął tekst uzupełniać, ale już na odrębnej kartce.

[378] Por. wyżej nr [195].

[379] Kardynał Karol Odescalchi (zob. wyżej nr [9], przyp. 9) wygłosił kazanie w czasie Oktawy Objawienia Pańskiego w latach 1837 i 1838.

[380] Autograf Pallottiego, dokument składa się z 4 stron, w tym 3 są czyste. Brak daty powstania — przyjmuje się, że pochodzi z okresu po 4 VI do połowy IX 1838 roku. Tekst znajduje się w: Op. compl., vol. III, s. 179—181.

[381] Mowa o Pia Casa di Carita przy Via Borgo SantAgata w Rzymie, otwarty staraniem Pallottiego, dokąd w dniu 4 VI 1838 wprowadzono 27 osób.