Strona 146

Tom I

Zjednoczenia, odczują na sobie doświadczalnie skutki zmniejszenia się ofiar pieniężnych.

[406] Co więcej, pobożne osoby poczyniły już w swoich testamentach pobożne legaty na rzecz różnych dzieł, które rozwija to Pobożne Zjednoczenie, mając właśnie taką nazwę.

[407] Wreszcie nazwa ta została pisemnie wyjaśniona zgodnie ze zdrową teologią, zatwierdzona przez Ojca świętego[382], ogłoszona za zgodą władzy publicznej, jest głoszona w kazaniach, drukowana, rozpowszechniona w sposób specjalny / głównych miejscowościach prawie całego świata. Powinna być też zachowana i z tego szlachetnego względu, że święte dzieło Apostolstwa Katolickiego, należąc do Rzymu — Mistrzyni i Centrum katolickiej religii, nie utożsamia się z tytułem[383], jakiego nie ośmielają się przywłaszczać sobie prawowierni katolicy, tak jak tego bezbożnie dopuszczają się protestanci, szerząc swoje błędy pod kłamliwym tytułem Rozkrzewiania Wiary.

45. [W OBRONIE NAZWY][384]

[408] Boski Odkupiciel nazwał „apostołami” swoich pierwszych dwunastu uczniów i wyniósł ich do godności kapłańskiej oraz biskupiej: „Wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami” (Łk 6,13).

[409] Kościół Święty pozdrawia Matkę Boga jako „Królowę Apostołów”; pozdrawia Ją jeszcze jako „Królowę wszystkich Świętych”, nie pozdrawia zaś jako „Królowej Kapłanów, Biskupów, Papieży”.

[410] Apostoł — znaczy to samo, co posłany. Apostolstwo zaś oznacza to samo, co posłannictwo (Berger, O sztuce apostolstwa[385]).

[411] Wszelkie posłannictwo prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa jest katolickie, w odróżnieniu od diabelskiego posłannictwa protestantów i wszelkiego rodzaju innych heretyków. Podobnie też każdy prawdziwy chrześcijanin nazywany jest katolikiem, w odróżnieniu od każdego chrześcijanina, który nie jest katolikiem. Dlatego też każde posłannictwo w prawdziwym Kościele Jezusa Chrystusa nazywa się apostolstwem katolickim.

Uwaga. Chociaż słowo „katolicki” oznacza to samo, co „powszechny”, to jednak w Kościele Jezusa Chrystusa może być ono odniesione i do jednostki — stąd też, gdy chcemy podkreślić pełną powszechność, używamy słowa „ekumeniczny”

[382] Por. wyżej nry [193] i [194].

[383] Chodzi o tytuł „Apostolstwo Katolickie” w tym znaczeniu, w jakim przysługuje on papieżowi oraz biskupom. O przyswojenie Pobożnemu Zjednoczeniu tego tytułu w tym znaczeniu posądzano Pallottiego — zob. wyżej nr [187], przyp. 185.

[384] Dokument liczy 4 strony, w tym ostatnia jest czysta; autograf Pallottiego. Przyjmuje się, że Pismo powstało w-okresie od połowy sierpnia do połowy września 1838 r. Tekst podany jest w: Op. compl., vol. III, s. 182—186; Race. II, s. 102—103, nry 269—274.

[385] „Bergerarte Apostolato” — nie udało się ustalić bliższych danych odnośnie do autora i jego dzieła; prawdopodobnie chodzi o Mikołaja Sylwestra Bergiera, znakomitego teologa francuskiego (1718— 1790).