Strona 140

Tom I

42. [UPOWAŻNIENIE DO OTWARCIA DOMU][362]

[Pieczęć Zjednoczenia]

[384] Rektor Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego Ukochanemu w Chrystusie Panu Kanonikowi Locatelli[363] przekazuje serdeczne oraz stałe życzenia łaski, miłosierdzia, jak również udzielań się Ducha Świętego.

[385] To Zjednoczenie (Societas) pobożnych ludzi, prawnie założone tu w Rzymie przy kościele Ducha Świętego na ulicy Giulia[364], należącym do Neapoli-tańczyków, podlegające bezpośrednio Papieżowi i mające na celu zachowywanie i rozkrzewianie pobożności oraz katolickiej wiary pod opieką Najświętszej Matki Dziewicy Maryi, Królowej Apostołów, obdarzone jest skarbem następujących dóbr duchowych[365]:

[386] Każdy, kto do Zjednoczenia należy lub w jakikolwiek sposób je popiera, korzysta ze wszystkich Mszy, odmawianych Oficjów Bożych, ewangelicznych posług, modlitw, kontemplacji, pokut, umartwień ciała oraz innych uczynków miłości i cnoty, jakie zarówno prywatnie, jak i publicznie spełniają członkowie zakonów mniszych, bracia i księża zakonów ścisłych oraz zgromadzeń kleryków regularnych na całym świecie, a także zakonnice podlegające tym zakonom. Ponadto korzysta ze wszystkich odpustów tychże zakonów, jakie one na podstawie upoważnienia otrzymanego od Papieży mogą udostępnić innym. Wynika to z treści przekazanych nam dokumentów, które przechowujemy w naszym archiwum.

[387] Sama również natura naszego Pobożnego Zjednoczenia wymaga, abyśmy w Winnicy Pana Zastępów wykorzystywali to wszystko, co bezpośrednio się przyczynia do większej chwały Boga i zbawienia dusz. Dlatego też, kiedy Najjaśniejszy i Najprzewielebniejszy Ojciec, Pan Antoni Macco, Arcybiskup Aceranzy i Matery[366], listownie oświadczył, że gorąco sobie życzy, abyśmy w jego archidiecezji założyli nasze Pobożne Zjednoczenie oraz wysłali tam apostolskich mężów, którzy by pełnili apostolską posługę wśród powierzonych im owieczek, i z wielką uprzejmością zaofiarował dom na przyjęcie naszych kapłanów, to wtenczas z największą chęcią, czyniąc zadość jego prośbie, uprosiwszy światło Mądrości Bożej, jako pierwszego wyznaczyliśmy Ciebie, Przewielebny Księże Kanoniku Alojzy Locatelli, kapłana naszego Zjednoczenia — którego roztropność w załatwianiu spraw, doświadczenie w rzeczach dotyczących pełnienia kościelnego urzędu i postęp w cnotach apostolskich zaleca wielu roztropnych i rzetelnych ludzi, jak również

[362] Dokument jest napisany kaligraficznym pismem, po łacinie, nieznaną ręką, liczy 4 strony, ostatnia czysta, zawiera wiele poprawek poczynionych ręką Pallottiego. Tekst podany w: Op. compl., vol. V, s. 174—178; Race. II, s. 94—96, nry 247—253.

[363] Locatelli, pochodzący z miejscowości Terracina, jest jednym z pierwszych członków Zjednoczenia. W chwili powstania tego Pisma mieszkał w Rzymie. Do założenia domu w archidiecezji nie doszło.

[364] Kościół Ducha Świętego — zob. wyżej nr [62], przyp. 70.

[365] Por. wyżej nr [306], przyp. 208.

[366] Antoni De Macco (1785—1854), został biskupem w 1835. Diecezja Aceranza powstała w IV wieku, zamieniona na metropolię w XI wieku. Diecezja Matera — IX wiek, w XI wieku stała się metropolią. W roku 1203 obie archidiecezje zostały połączone.