Strona 139

Tom I

40./> [UPOWAŻNIENIE DO ZBIERANIA OFIAR][358]

[Pieczęć Pobożnego Zjednoczenia]

[382] Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, czyli Pobożne Zjednoczenie mające na celu rozpowszechnianie, obronę i krzewienie pobożności oraz katolickiej wiary pod specjalną opieką Najśw. Maryi, Królowej Apostołów, i w całkowitej oraz bezpośredniej zależności od Papieża.

Ja niżej podpisany Rektor Pobożnego Zjednoczenia oświadczam, iż na podstawie tego pisma Pan Piotr Fornari[359] jest upoważniony do przyjmowania dobrowolnych ofiar od pobożnych ofiarodawców; czynność tę spełnia bez pobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Dan w Czcigodnym Królewskim Kościele Santo Spirito dei Napolitani, dnia 6 marca 1838[360]. Wincenty Pallotti

41. [Z LISTU DO KS. FELIKSA RANDANINIEGO][361]

[383] (…) przyślę Księdzu pewną ilość drukowanych formularzy. Niech Ksiądz czyni wszystko, co jest tylko możliwe, aby powiększyć liczbę członków przyjętych do Zjednoczenia (…)

Rzym, 10 IV 1838.

[358] Tekst podany jest w: Suppl., s. 35—36, nr 483a.

[359] Piotr Fornari poznał Pallottiego w roku 1834, zmarł zaś w roku 1873; był penitentem Pallottiego. Współpracował z nim głównie na terenie wieczorowych szkół w Rzymie.

[360] Kościół Santo Spirito — zob. wyżej nr [62], przyp. 70.

[361] Urywek ten z listu, który przechował się w całości, podany jest w: Lett., s. 117, nr 491. List pisany jest do Wiednia, gdzie Randanini pełnił obowiązki sekretarza Nuncjatury Papieskiej. Randanini, urodzony w Rzymie, był penitentem Pallottiego już w czasie swoich studiów w Kolegium Rzymskim. Dochowało się wiele listów pisanych przez Pallottiego do swego penitenta — pierwszy z nich nosi datę 21 III.1830, ostatni zaś 14 I 1850 (przedostatni tekst, jaki pozostawił Pallotti). Randanini po otrzymaniu święceń kapłańskich został mianowany sekretarzem Nuncjatury w Wiedniu, gdzie nuncjuszem był arcybiskup Ludwik Altieri (zob. niżej nr [479], przyp. 8). Po powrocie do Rzymu Randanini pełnił obowiązki ojca duchownego w Seminarium Rzymskim. Powyższy wyjątek z listu zamieszczamy dlatego, że mówi on o staraniach Pallottiego o pozyskiwanie członków dla Pobożnego Zjednoczenia także poza granicami Rzymu. Drukowane formularze, o których mowa — to Karty wpisu do Zjednoczenia.