Strona 141

Tom I

i sam wymieniony Prałat — abyś mocą Pana, a w naszym imieniu i zastępstwie mógł razem z tymże Arcybiskupem i za jego zgodą założyć placówkę Pobożnego Zjednoczenia oraz ułożyć, załatwić i postanowić to wszystko, co uznasz za konieczne bądź celem założenia, bądź też celem zabezpieczenia i utrzymania wspomnianego domu misyjnego, zgodnie z regułami naszego Zjednoczenia.

[388] Przypominamy Ci usilnie, abyś nie tylko przestrzegał, lecz także gorliwie wszelkimi możliwymi sposobami popierał jedność miłości z duchowieństwem tak świeckim, jak i zakonnym oraz ze wszystkimi wiernymi wszelkiego stanu i stopnia, oraz abyś okazywał posłuszeństwo ordynariuszom każdego miejsca.

[389] Wreszcie, mając na względzie realizację celu naszego Pobożnego Zjednoczenia, polecamy Ci w Panu, abyś niczego nie postanawiał ani nie wprowadzał nowości wbrew temu lub z pominięciem tego, cośmy powiedzieli, chyba że będzie to poparte naszym pisemnym potwierdzeniem.

[390] Aby nieprzyjazny człowiek nie siał kąkolu[367] na niwie Pańskiej, wzywamy Cię w Chrystusie Jezusie, abyś usilnie czuwał i modlił się, iżby za przyczyną Błogosławionej Maryi, Dziewicy i Matki, oraz Świętych Apostołów, a także całego Dworu Niebieskiego, był Ci zawsze pomocą sam Pan żniwa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiego pocieszenia, który nas pociesza we wszelkim utrapieniu naszym[368], abyś po zdobyciu wielu sposobami apostolskiej zasługi osiągnął w Królestwie Niebieskim wieniec dziedzictwa wiecznego.

[391] Dań w Czcigodnym Królewskim Kościele Neapolitańczyków pod wezwaniem Ducha Świętego przy ulicy Giulia w Rzymie, dnia 16 lipca, Roku Pańskiego tysiąc osiemset trzydziestego ósmego.

Rektor

Sekretarz

43. [IDEA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO][369]

[392] Idea Apostolstwa Katolickiego, czyli Pobożnego Zjednoczenia, założonego w Rzymie w roku 1835 z błogosławieństwem Pana Naszego Papieża Grzegorza XVI[370] i mającego na celu zachowywanie, rozkrzewianie katolickiej wiary przy pomocy apostolskiej posługi oraz innych dzieł miłości, przy absolutnej zależności od Najwyższej Głowy Kościoła Świętego.

[393] Pewne pobożne osoby — zastanawiając się nad wielkimi potrzebami Kościoła Świętego; nad wysiłkami, jakie podejmują pod każdym względem jego nieprzyjaciele, by go zburzyć; nad oziębianiem się chrześcijańskiej miłości wśród

[367] Por. Mt 13,25.

[368] Por. Łk 10,2; 2 Kor 1,3-4.

[369] Oryginał liczy 12 stron i jest autografem ks. Rafała Melii. Do pisma dołączona jest kartka mniejszego formatu z tekstem Pallottiego. Pismo pochodzi z pierwszej po łowy roku 1838, z okresu pierwszych ataków na nazwę oraz istnienie Apostolstwa Katolickiego, w związku z tym Pallotti podaje nowy podział Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Tekst znajduje się w: Op. compl., vol. V, s. 154—164.

[370] Por. wyżej nr [71].