Strona 124

Tom I

32. [LISTA OFIAR NA ROZKRZEWIANIE ŚWIĘTEJ WIARY][291]

[348] Dla klasy ofiarodawców Apostolstwa Katolickiego, czyli Pobożnego Zjednoczenia (Pia Societa), założonego celem ożywiania, obrony i rozkrzewiania pobożności oraz katolickiej wiary.

Lista ofiar „Dziesiątki” członków, na cele rozkrzewiania świętej wiary.

Podpis Inkasenta rzymskiego (Ricevitore Urbana)

Nazwa miasta

Numer „Tysiąca”

Numer „Setki”

Numer „Dziesiątki”

Podpis sekretarza od spraw ofiar

Jakub Perelli[292].

[349] Przepisy, których winien przestrzegać Pan

Inkasent „Dziesiątki”

1. Gromadzi dziesięciu członków i liczbę tę utrzymuje stale, uzupełniając jak najrychlej wolne miejsca; w pierwszej rubryce zapisuje nazwiska członków, w następnych zaś notuje otrzymaną ofiarę, wynoszącą jednego bajoka[293] tygodniowo.

2. Po odebraniu pieniędzy przekazuje natychmiast je do rąk inkasenta odnośnej „Setki”, ten zaś u spodu rubryki z tego miesiąca, za który pobrano pieniądze, składa swój podpis na dowód odbioru.

3. Może on przyjmować od każdego ofiary w postaci przedmiotów lub nadzwyczajnych datków, winien jednak wtenczas pozostawić ofiarodawcy pisemne pokwitowanie oraz wpisać te ofiary na odwrotnej stronie niniejszej listy, podając imię i nazwisko, parafię ofiarodawcy oraz datę przyjęcia ofiary. Przy końcu miesiąca odnosi sumę ofiar nadzwyczajnych, wyszczególnionych na dole niniejszej listy.

4. We wszystkim podlega kierownikowi „Setki”, do którego winien zwracać się po wszelkie wyjaśnienia.

5. Aby ustawicznie zachęcać się do skutecznego, gorliwego i wiernego spełniania swego obowiązku, inkasent winien często przywodzić sobie na pamięć obfitą i wieczną nagrodę, przygotowaną przez Boga dla tych, którzy dopomagają do rozkrzewiania katolickiej religii.

[291] Oryginał jest luźną kartką, zapisaną kaligraficznie (nieznaną ręką). Brak podania czasu powstania; przyjmuje się, że Pismo powstało w okresie marzec—lipiec 1837. Forma organizacyjna klasy ofiarodawców wzięta jest od Lyońskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Tekst znajdujemy w: Op. compl., vol. V, s. 28—30; Race. II, s. 62, przypis do nru 158.

[292] Perelli — człowiek świecki, przyjaciel rodziny Pallottich, znał Wincentego od wielu lat. Był księgowym Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Wzmiankowany jest kilkakrotnie w Pismach Pallottiego.

[293] l baiocco — około 18 obecnych lirów włoskich.