Strona 111

Tom I

19.—20. Pan Józef Galliano, wspomniany wyżej pod numerami 12, 13 i 14, dnia 17 października.

21. Pan Butinelli, wicerektor Archigimnazjum Rzymskiego, dnia 13 listopada 1836[235].

22. Pan Józef Venuti, 13 listopada 1836[236].

23. Wielebny brat Pietrini ze Zgromadzenia Misjonarzy, zamieszkały w Czcigodnym Domu na Monte Citorio, dnia 13 listopada[237].

24. — 27. Pan Józef Yenuti, upoważniony do przekazania, dnia 13 listopada 1836[238].

28. Pan Jakub Salvati, dnia 14 listopada 1836[239].

29. — 36. Panowie – bracia Angelini, zamieszkali przy Via delie Muratte, nr 60[240].

37. Najjaśniejszy i Najczcigodniejszy Pan Azzocchi, dnia 27 listopada. Skudów 10[241].

38 — 41. Za pośrednictwem Wielebnego kanonika Minetti, dnia l grudnia[242].

42.—54. Pan Natale Gauttieri[243].

55.—60. Monsignore Ferrari[244].

[235] Butinelli — człowiek świecki, nie mamy o nim więcej wzmianek w Pismach Pallottiego. Archigimnazjum Rzymskie to Uniwersytet Rzymski, zwany Sapienza, zało żony w roku 1303 przez papieża Bonifacego VIII. W roku 1870 gmach został przejęty przez włoskie władze państwowe. Obecnie w gmachu dawnej „Sapienzy” znajduje się archiwum państwowe.

[236] Venuti — zob. wyżej nr [72], przyp. 93.

[237] Pietrini — Pallotti wspomina o nim w liście z dnia 5 V 1835 (Lett, nr 340). Klasztor znajduje się na Via della Missione. Misjonarze — zob. wyżej nr [306], przyp. 208/36. Pallotti w klasztorze Misjonarzy na Monte Citorio zazwyczaj odprawiał swoje doroczne rekolekcje.

[238] Venuti — zob. wyżej nr [72], przyp. 93. Nie udało się ustalić, komu upoważnienia miały być przekazane.

[239] Salvati — zob. wyżej nr [38], przyp. 36.

[240] Angelini — nie mamy więcej o nich wzmianki w Pismach Pallottiego. Via delle Muratte istnieje aktualnie, boczna do Via del Corso.

[241] Azzocchi Piotr Paweł był lekarzem, leczył Pallottiego oraz te osoby, które do niego kierował Pallotti. Przechowało się wiele listów pisanych przez Pallottiego do Azzocchiego.

[242] Minetti — dochował się jeden list pisany do niego, z dnia 27 IV 1841 (Lett., nr 751).

[243] Gauttieri — mamy kilka listów pisanych przez Pallottiego do niego. Nie wiemy, komu miały być przekazane te formularze. Zob. też niżej nr [316].

[244] Ferrari Alojzy był archiwariuszem w Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Mamy kilka listów Pallottiego pisanych do niego. Nie wiemy, komu miały być przekazane otrzymane przez niego formularze. Zob. niżej nr [454], przyp. 421.