Strona 11

Tom I

C. PISMA WYDANE DRUKIEM W LATACH 1910—1963

Trzecia Kapituła Generalna, odbyta w roku 1909, zadecydowała o potrzebie wydawania w Rzymie centralnego pisma Stowarzyszenia. Pierwszy numer tego pisma pod nazwą Analecta Piae Societatis Missionum ukazał się 1 stycznia 1910 roku. Pismo wychodziło pod tą nazwą do roku 1947, kiedy to 10 VII, w związku z przywróceniem Dziełu Pallottiego pierwotnej jego nazwy „Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego”, ukazało się pod zmienionym tytułem: Acta Societatis Apostolatus Catholici.

W roku 1932 papież Pius XI ogłosił dekret stwierdzający heroiczność cnót Pallottiego, zwrócone zostały też Zarządowi Generalnemu Stowarzyszenia Pisma Pallottiego, znajdujące się do tej pory w Archiwum Kongregacji Świętych Obrzędów.

W roku 1935 uroczyście obchodzono setną rocznicę założenia Dzieła Pallottiego. Dnia 10 VI 1947 roku papież Pius XII przychylił się do prośby VIII Kapituły Generalnej i przywrócił Dziełu Pallottiego pierwotną jego nazwę, a 22 I 1950 ogłosił Pallottiego Błogosławionym. I wreszcie papież Jan XXIII w dniu 20 I 1963 ogłosił Błogosławionego Wincentego Pallottiego Świętym.

Te fakty oraz jednoczesny wzrost liczbowy i rozwój terytorialny Dzieła Pallottiego wpłynęły w wielkim stopniu na zainteresowanie się osobą Świętego, jego Dziełem, a co za tym idzie, i jego Pismami. Już IV Kapituła Generalna Stowarzyszenia, odbyta w Rzymie w roku 1919, zaleciła wydanie drukiem Pism Pallottiego. Zadanie to powierzono księdzu Janowi Hettenkoferowi, ówczesnemu postula- torowi Procesu beatyfikacyjno-kanonizacyjnego Wielebnego Sługi Bożego Wincentego Pallottiego. Natomiast X Kapituła Generalna, zebrana w Rzymie w roku 1959, podjęła uchwałę o krytycznym wydaniu Pism Pallottiego[5] . Poniżej wymieniamy Pisma, które w latach 1910—1963 ukazały się staraniem Zarządu Generalnego Stowarzyszenia.

1. Approbatio Societatis in primis suis initiis, w: APSM, vol. I, s. 76—80 (r. 1910). Pod tym tytułem zostały opublikowane Pisma Pallottiego skierowane do kardynała wikariusza Rzymu, Karola Odescalchi, do arcybiskupa wicegerenta Rzymu, Antoniego Piatti, oraz do papieża Grzegorza XVI, z prośbą o zatwierdzenie powstałego Dzieła, jak również teksty zatwierdzeń przez nich udzielonych. Podany jest tekst włoski i jego przekład na łacinę.

2. Apostolato Cattolico, ossia Pia Associazione per accrescimento, per la propagazione, e diffesa delia Cattolica Fede. Appello…, w: APSM, vol. I, s. 187—205 (r. 1911). Odezwa, wzywająca do wstępowania do Apostolstwa Katolickiego, skierowana do Rzymian w roku 1835. Podany jest tekst wioski i jego przekład na łacinę.

[5] Zob. E. Weber, Scripta Ven. Vincentii Pallotti, w: APSM, vol. 11, s. 16—21, 52—60; J. Hettenkofer, Scripta len. Fundatoris a S. Congregatione restituta, tamże, vol. II, s. 252—253; A. Faller, De Monumentis Pallottianis edendis. w: ASAC, vol. III, s. 163—171; G. Moehler, De nova editione tibri Precum et Caeremoniorum, tamże, s. 293—294.