Strona 12

Tom I

3. Pagella Aggregationis ad Apostolatum Catholicum, w: APSM, vol. I, s. 251—255 (r. 1912). Jest to „Karta wpisu”, pochodząca z roku 1837.

4. Miesiąc Maj dla duchowieństwa — Maria Mądre di Dio, Regina degli Apostoli, nel Mese di Maggio in Suo osseąuio a Dio consagrato, ricorda agli Ecclesiastici insigniti di qualunque ordine gli avvisi, che loro da la Chiesa secondo il Pontificale Romano e il loro angelico ministero secondo l’appellazione delie Sacre Scripture — Opera del. Ven. Vincenzo Pallotti, Fondatore delia Pia Societa delie Missioni, Roma 1912. Mamy tu piąte wydanie tego dziełka, pierwsze ukazało się w roku 1833.

5. Ven. Fundator de tradendis missionibus, w: APSM, vol. I, s. 331—336, 360—370, 403—413 (r. 1913). Tekst Pallottiego o prowadzeniu misji, pochodzący z roku 1846.

6. Pia intentio Ven. Vincentii Pallotti, w: APSM, vol. I, s. 421—427 (r. 1913). Wyjątki z osobistych zapisek duchowych Pallottiego, wydanych później pod tytułem Propositi ed aspirazioni, Roma 1922.

7. Orationes Ven. Vincentii Pallotti tempore calamitatis, w: APSM, vol. I, s. 549—551 (r. 1920). Tekst modlitwy wydanej przez Pallottiego w roku 1848.

8. Excerpta diarii Ven. Vincentii Pallotti, w: APSM, vol. I, s. 551—558, 579—590, 614—621, 645—649 (r. 1920). Wyjątki z Dziennika duchowego, wydanego później pt. Propositi ed aspirazioni.

9. Constitutiones Piae Societatis Missionum, Romae 1922. Konstytucje, zatwierdzone na stałe w roku 1910, zostają dostosowane przez IV Kapitułę Generalną z roku 1919 do nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego.

10. Propositi ed aspirazioni del Ven. Servo di Dio Vincenzo Pallotti, Roma 1922. Wybór dokonany z osobistych notatek Pallottiego (z Dziennika duchowego) przez J. Hettenkofera.

11. Regola delia Congregazione deli Apostolato Cattolico scritta dal Ven. Vincenzo Pallotti, Roma 1923. Reguła Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ułożona przez Pallottiego w roku 1846.

12. Pia Societa deliApostolato Cattolico fondata ed esposta dal Ven. Vincenzo Pallotti, Roma 1924. Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, dzieło napisane przez Pallottiego w roku 1839. Wydany tekst opiera się na kopii tegoż dzieła.

13. List Pallottiego do ks. Augustyna Wundera, Warmijczyka, z dnia 29 VIII 1835; tekst włoski w: APSM, vol. II, s. 124—127 (r. 1924).

14. Raccolta di Scritti del Ven. Vincenzo Pallotti relativi alla Pia Societa deli Apostolato Cattolico, Roma 1929. Zbiór Pism odnoszących się do Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

15. Fioretti. Raccolti degli Scritti del Ven. Vincenzo Pallotti distributi per ogni giorno deli Anno, Roma 1929. Wybór tekstów na każdy dzień roku.

16. Diano spirituale. Awisi e consigli del Ven. Vincenzo Pallotti ai suoi figli spirituali, Roma 1929. Dziennik duchowy. Rady dla synów duchowych.

17. Lettere e brani di lettere del. Ven. Vincenzo Pallotti, Roma 1930. Listy oraz wyjątki z listów.