Strona 10

Tom I

18. Zeznania Pallottiego w Procesie informacyjnym w sprawie beatyfikacji Marii Luizy Maurizi — Deposizione nel Processo informativo per la beatificazione di Suor Maria Luisa Maurizi, w: Romana Beatificationis et Canonizationis Serrne Dei Sororis Mariae Luisae Maurizi, Informativus processus, Romae 1895 (tekst znajduje się również w Mem. biogr., s. 7—42).

19. Pismo informacyjne, podające zasadnicze myśli Pallottiego — Pia So- cieta delie Missioni (Pallottini), Roma 1896, s. 4.

20. Zbiór modlitw i nowenn — Raccolta di Preghiere e Novenne che si prati- cheranno nella Venerabile Chiesa di S. Sahatore in Onda, Roma 1897, s. 51.

21. Konstytucje Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego — Constitutiones Piae Societatis Missionum institutae sub tutela Immaculatae Yirginis Mariae Apostolorum Reginae, Romae 1902. Mamy tu tekst „Reguł Stowarzyszenia” z roku 1890, dostosowany do norm wydanych w roku 1901 przez Kongregację do Spraw Zakonów i zatwierdzony przez tę Kongregację 22 I 1904 na okres próbny — sześcioletni.

22. Podręcznik modlitw i ceremonii — Manuale Precum et Caeremoniale Piae Societatis Missionum, Limburg 1904, wydany z polecenia Zarządu Generalnego Stowarzyszenia.

23. Dwa listy Pallottiego do członków Stowarzyszenia — Duae Epistolae Ven. Funda tor is ad suos Congregatos: Epistoła ad Congregatos Melia et Faa di Bruno Londini commorantes; Epistoła Ven. Fundatoris ad omnes Congregatos, w: J, Hettenkofer, Piae Societatis Missionum brevis notitia historica, Romae 1906. Tekst pierwszego listu został później wydrukowany w Epist. Lat., s. 20—41; drugiego — w Op. compl., vol. III, s. 23—33; Racc. I, s. 151—157, nry 509—522.

24. Listy pisane przez Pallottiego w języku łacińskim — Venerabilis Servi Dei Vincentii Pallotti, Fundatoris Piae Societatis Missionum, Epistolae Latinae, Romae 1907, s. 84 (sześć listów).

25. Trzeba tu jeszcze wymienić dwa dzieła, które opracowane zostały na podstawie Pism Pallottiego, mianowicie Podręcznik wychowania i zarządzania oraz Instrukcję dotyczącą przywilejów Stowarzyszenia — Directorium educationis et gubernationis iuxta Constitutiones Societatis, Romae 1906; Instructio canonico- -practica de privilegiis Societatis, Romae 1906.

Przegląd wyżej wymienionych Pism Pallottiego (z okresu 1850—1909) pozwala na następujące stwierdzenia:

Pozostawione przez Pallottiego Dzieło — znajdujące się po śmierci swego Założyciela w stanie niemowlęctwa i osierocenia — osiąga wiek dojrzały i stara się określić oraz zachować swoją zasadniczą strukturę, to znaczy utrzymać swoją część zewnętrzną i ukształtować w sposób prawny swoją część wewnętrzną; stąd starania o wydawanie Kart wpisu dla części zewnętrznej i starania o ułożenie i zatwierdzenie Konstytucji, uwieńczone pomyślnym skutkiem, oraz o wydanie Podręcznika wychowania i zarządzania, ułożonego według myśli Pallottiego.

W ostatnich latach tego okresu widzimy już początki udostępniania członkom Pobożnego Stowarzyszenia innych Pism św. Wincentego Pallottiego.