Strona 08

Tom I

stopniu, wysiłku Stowarzyszenia (Zarządu Generalnego), zmierzającym do rozpowszechniania Pism św. Wincentego Pallottiego. Po roku 1909 do starań ze strony Zarządu Generalnego w Rzymie dojdą jeszcze wysiłki Zarządów poszczególnych Prowincji, dlatego omawiany przez nas okres kończy się na tym roku. Poniżej przedstawiony jest w układzie chronologicznym wykaz Pism Pallottiego, które ukazały się w tym okresie[4] .

1. Zeznanie złożone przez Pallottiego w Procesie informacyjnym w sprawie beatyfikacji księdza kanonika Kaspra Del Bufalo, zawarte w Aktach tegoż Procesu, Rzym 1851. Tekst tych zeznań znajduje się w Mem. biogr., s. 42-116, pod tytułem: Deposizione nel Processo informativo per la beatificazione del Canonico Gaspare Del Bufalo.

2. Miesiąc Maj dla osób zakonnych — Maria Immacolata Mądre di Dio, Regina de’Santi, nel Mese di Maggio, a Dio in onor Suo consagrato, ricorda a chi vive nel chiostro il pregio delia vita claustrale secondo i lumi delie otto beatitudini insegnate dal Suo Divin Figliuolo Gesu nei Suoi Sagrosanti Evangelij — Opera del Servo di Dio Don Vincenzo Pallotti, Fundatore delia Congregazione e delia Pia Societó dell’Apostolato Cattolico, Roma 1852. Jest to wydanie piąte, pierwsze ukazało się w roku 1833. Mamy tu więc do czynienia z pewnego rodzaju bestsellerem — w ciągu dziewiętnastu lat pięć wydań.

3. Miesiąc Maj dla osób świeckich — Maria Immacolata Mądre di Dio e Madre di Misericordia nel Mese di Maggio ad onor Suo consagrato ricorda ai figli delia Chiesa Cattolica le loro religione morali obbligazioni secondo le dottrina del Suo Divin Figliuolo Gesu esposte nel sermone del monte registrato nei suoi Sagrosanti Evangelij — Opera del Servo di Dio D. Vincenzo Pallotti, Fundatore delia Congregazione e delia Pia Societa dell’Apostolato Cattolico. Addizione considera- zione dei Novissimi ed altra verita Cattoliche, Roma 1852. Jest to piąte wydanie, pierwsze ukazało się w roku 1833 — a więc znowu bestseller.

4. Karta wpisu do Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego — Associazione alla Pia Societa delie Missioni, Roma (po 9 IV 1854 — zmiana nazwy). Tekst znajduje się w ASAC, voI. IV, 1958, s. 186—190.

5. Rozważania o prawdach wiecznych i męce Jezusa Chrystusa — Meditazione sulle Massime eterne e sulla Passione di Gesu Cristo…, Roma 1857. Tekst Pallottiego znajduje się tu na stronach 146—149, 194—198.

6. Rozmyślania i ćwiczenia duchowne, przygotowujące do otrzymania święceń — Punti di meditazioni e practiche spirituali per esercizi in preparazioni al ricevimento degli Ordini Sacri. Tekst zamieszczony w Enchiridion \itae ecclesiasticae ad usum Seminarii Pii, Orneto 1855, s. 304nn; Collez. spirit., s. 199—205, nr 44.

7. Karta wpisu do Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego — Pagella d’Aggregazione

[4] Zob. E. Weber, Scripta Ven. Vincentii Pallotti, w: APSM, vol. II, s. 16—21, 52—60; Bibliographia Pallottina a primordiis ad annum 1936 compilata a Francisco Kilian, tamże, s. 468-481, 537—544, 561—568, 601—602, 627—634; J. Weindner, Documenta de fine Societatis nostrae ex anni 1850—1922 collecta, w: ASAC, vol. III, s. 580—591, 649—654; tenże, Scripta annis 1836—1896 typis edita ad cooperatores externos Societati aggregandos, w: ASAC, vol. IV, s. 181—195, 242—255.