Strona 09

Tom I

alla Pia Societa delie Missioni fondata dal Servo di Dio D. Vincenzo Pallotti,. Roma (przed 10 I 1861). Tekst podany jest również w ASAC, vol. IV, s. 190.

8. Karta wpisu do Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego — Letters of Aggregation to the Pious Society of Missione, London 1869. Karta wpisu pochodzi z roku 1837, tekst przetłumaczony jest na język angielski i podaje nową nazwę Dzieła Pallottiego. Zob. ASAC, vol. IV, s. 193—195.

9. Dowód przyjęcia do Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego — Aggregazione alla Pia Societa delie Missioni, Roma 1870, nakład 2000 egzemplarzy. Tekst podany w ASAC, vol. IV, s. 242—244. Tekst był tłumaczony na język niemiecki i wydany w Einsiedeln (przed r. 1887) oraz na hiszpański — wydanie w Valparaiso (Chile) w roku 1886. To ostatnie wydanie różni się trochę od wydania rzymskiego.

10. Konstytucje i Reguły Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego — Costituzioni e Regole delia Pia Societa delie Missioni istituta dal Servo di Dio Vincenzo Pallotti sotto speciale protezione di Maria SSma Immacolata Regina degli Apostoli, Roma 1870. Opublikował je ks. Józef Faa di Bruno, generał Stowarzyszenia, nie zostały jednak one zatwierdzone przez Radę Generalną i wskutek tego Kardynał Wikariusz Rzymu wycofał dane pozwolenie na druk; Konstytucje i Reguły nie weszły w życie.

11. Skrót Reguł — Vade mecum. Compendio di Regole, Roma 1880. Skrót ten napisał Pallotti w roku 1846. Tekst znajduje się w Op. compl., vol. III, s. 40—60; Reg. CAC, s. 163—172, nry 760—792.

12. Modlitwy dla członków — Preghiere per l’Adunanza degli Aggregati delia Pia Societa delie Missioni, che si tiene nella Ven. Chiesa del SSmo Salvatore in Onda presso Ponte Sisto, in ogni prima Dominica del mese, per continuare la memoria ed il frutto del solenne Ottavario del’Epifania, e per gli altri fini delia Pia Societa, Roma 1885, s. 4. Zob. ASAC, vol. IV, s. 244—246.

13. Dyplom przyjęcia do Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego — Letterae cooptationis in Piam Societatem Missionum a Servo Dei Vincentio Pallotti fundatam sub tutela Immaculatae Virginis Apostolorum Reginae, Roma (przed r. 1887).

14. Reguły Stowarzyszenia — Regole delia Congregazione dei Preti e Fratelli Coadiutori delie Societa delie Missioni, Roma 1890. Reguły zostały ułożone na podstawie tzw. „Podręcznika Reguł”, napisanego przez Pallottiego w r. 1847 (tekst. zob. Reg. CAC, s. 173—223, nry 793—1072.

15. Dowód wpisu — Der ehrwuerdige Diener Gottes Vincenz Pallotti, Priester und Stifter der in Kamerun thaetigen Frommen Missionsgesellschaft unter dem Schutze Mariens, der unbefleckt Empfangenen und Koenigin der Apostel, Limburg s. 18. Dowód wpisu jest wzorowany na Dowodzie podanym wyżej pod nrem 9.

16. Dowód wpisu — Scopo delia Pia Societa delie Missioni, Gladbach 1892; kartka dwustronnie zadrukowana, tłumaczona też na język niemiecki.

17. Dowód wpisu — Czcigodny Sługa Boży Ks. Wincenty Pallotti, Założyciel Zgromadzenia Misyjnego, pod wezwaniem Matki Boskiej, w Kamerunie, Kraków 1893, s. 8; nakładem Redakcji „Echo z Afryki”, staraniem M. Kugelmanna. Drugie wydanie ukazało się w roku 1895, również w Krakowie. Znajdujemy tu zasadnicze myśli dotyczące Dzieła Pallottiego. (Zob. ASAC, vol. IV, s. 252—253).