Strona 102

Tom III

Prorok Balaam: Niech umrę śmiercią sprawiedliwych; niech taki jak ich będzie i mój koniec! [por. Lb 23, 10].

Czytanie duchowne

Starać się o to, by w mej świadomości było wyryte to [zdanie Pisma św.]: Trzy są rzeczy wyrażające wnętrze człowieka: ubranie, uśmiech na twarzy i sposób, w jaki się porusza [por. Syr 19, 27].

[104] Odnowa

11. Dobry przykład, jakim winny przyświecać osoby duchowne: Tak niechaj świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli dobre wasze uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie [por. Mt 5, 16].

Owoc

1) Dawać dobry przykład; 2) modlić się, aby dobry przykład dawali wszyscy, a szczególnie duchowni.

Refleksje

Święty Antonin mówi, że Jakub, który kładł pręty rozmaitej barwy w miejscu, na które udawały się owce dla gaszenia pragnienia [por. Rdz 30, 35-43], przedstawia duchownych. Jakub — to osoby duchowne; pręty — dobre ich uczynki; owieczki — wierni podejmujący dobre uczynki podobne do uczynków osób duchownych.

[104a] Odnowa

12. Do spowiedzi — między innymi [warunkami] — potrzebny jest 1) żal; 2) postanowienie.

Owoc

Starać się o przystępowanie do tego sakramentu z większą żarliwością i pokorą.

13. Konferencja

Kto ma przystąpić do wyższych święceń, powinien się odznaczać co najmniej wyraźną świętością.

Owoc

Starać się zawsze o dążenie do coraz to większej świętości.

14. Medytacja

Na sądzie szczegółowym: 1) zbadane będą wszystkie nasze czyny; 2) grzechy nasze ukażą się jako bardzo ciężkie i bardzo ohydne.

Owoc

Zważać na to, by nie uchybiać nawet niepotrzebnymi słowy czy innym choćby najmniejszym błędem.