Strona 101

Tom I

O klasie współpracowników duchowych

[276] 17. Drugą klasę, czyli drugą część Apostolstwa Katolickiego, tworzą ci, którzy nie mogąc osobiście spełniać żadnej posługi duchowej ani też wspierać Dzieła pracą czy to materialną, czy bezpośrednią pomocą, wspomagają je za pośrednictwem modlitwy. A ponieważ sami nie pełnią bezpośrednio czynności apostolskich, lecz je wspierają duchowo modlitwą, nazywają się zrzeszonymi współpracownikami duchowymi.

[277] 18. Powtórzony tekst nr [211], z tym, że zamiast „pomocnicy duchowi” mamy „zrzeszeni współpracownicy duchowi”, podobnie w numerach następnych.

[278] 19. Tekst znajduje się pod nrem [212].

[279] 20. Tekst podany już pod nrem [214].

[280] 21. Tekst podany już pod nrem [215].

[281] 22. Powtórzony tekst nr [216].

[282] 23. Tekst podany już pod nrem [217].

[283] 24. Opuszczenie jakiejkolwiek praktyki lub modlitwy, przepisanych współpracownikom duchowym, nie pociąga za sobą żadnego grzechu.

O klasie ofiarodawców

[284] 25. Trzecia klasa Apostolstwa Katolickiego składa się z osób, które pragnąc współpracować ze wzniosłym i zasługującym dziełem nawracania dusz, w sposób dla siebie dostępny, chcą przy pomocy materialnych ofiar wspierać Zjednoczenie w jego doczesnych potrzebach, stąd noszą oni miano ofiarodawców.

[285] 26. Powtórzony tekst nr [221], z tym, że zamiast „Pia Associazione” mamy „Pia Societa”, podobnie w numerach dalszych.

[286] 27. Powtórzony tekst nr [222].

[287] 28. Przez ofiarę lub datek rozumie się nie tylko składkę miesięczną czy roczną, w jakiejkolwiek wysokości, ale także zaofiarowanie Pobożnemu Zjednoczeniu własnej pracy, zależnie od sytuacji danego członka. Praca bowiem, którą można przewartościować na pieniądze, równa się składce pieniężnej. Stąd też na podstawie oświadczenia kandydata, że chce, o ile mu na to pozwalają warunki, swoją pracą, właściwą jego stanowisku, zawodowi czy rzemiosłu, przyczyniać się do dobra Zjednoczenia, kandydat zostaje wpisany na członka do klasy ofiarodawców, chociaż niczego nie składa w pieniądzach.

[288] 29. Powtórzony tekst nr [224].

[289] 30. Tekst podany już pod nrem [225].

[290] 31. Gorliwi katolicy w tej chwili, w której złożyli ofiarę, zostają włączeni do Pobożnego Zjednoczenia i stają się uczestnikami wszystkich dóbr duchowych oraz modlitw tegoż Zjednoczenia.

[291] 32. Ci, którzy dokładnie uiszczają przyrzeczone ofiary, choćby potem wskutek zmiany warunków zmuszeni zostali zaprzestać ich składania, będą jak przedtem uczestniczyć w duchowych dobrach i modlitwach Pobożnego Zjednoczenia, jeśli tylko przynajmniej w modlitwach swoich będą je polecali Bogu.

[292] 33. Tekst podany już pod nrem [230].