Strona 102

Tom I

[293] 34. Raz w roku podaje się ofiarodawcom do wiadomości aktywa i pasywa Zjednoczenia, aby wszyscy zaznajomili się z jego dochodami i rozchodami — owocem ich gorliwości i pobożności.

O zarządzie Apostolstwa Katolickiego

[294] 35. Tekst podany już pod nrem [233], z tym, że zamiast „Associazione” mamy „Societa”, podobnie w numerach poniższych. [295] 36. Tekst podany już pod nrem [234].

[296] 37. Pobożne Zjednoczenie w Rzymie pozostaje w bezpośredniej zależności od Ojca świętego. Zjednoczenia zaś Diecezjalne zakłada się za pozwoleniem miejscowych ordynariuszy, na terenach zaś podlegających Świętej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary — w całkowitej zależności od tejże Kongregacji.

[297] 38. Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (Pia Societa dell’ Apostolato Cattolicó) kierowane jest przez Radę Główną, której podlegają wszystkie podrzędne Rady, istniejące w różnych miejscowościach.

[298] 39. Rady stojące na czele Zjednoczeń Diecezjalnych nazywają się Radami Diecezjalnymi, Rada zaś Naczelna w Rzymie, która stoi na czele Pobożnego Zjednoczenia Rzymskiego oraz wszystkich innych, nosi nazwę Rady Generalnej.

§ 3. O wzniosłości i wielkich korzyściach duchowych, jakie się otrzymuje, należąc do Apostolstwa Katolickiego

[299] Zaznajomiliśmy się z historią powstania, celem oraz naturą Apostolstwa Katolickiego. Obecnie, aby obudzić wśród wiernych chęć zapisania się doń, jest rzeczą słuszną, abyśmy rozważyli wzniosłość celu, który ono sobie stawia, oraz olbrzymie korzyści duchowe, jakich każdy jego członek słusznie może się spodziewać.

[300] Teksty podane już pod mami [46]—[62], z tym, że zamiast „Pia Unione” występuje „Pia Societa”.

[301] Rzym, z Czcigodnego Królewskiego Kościoła Spirito Santo dei Napoletani[204].

[204] Kościół Spirito Santo — zob. wyżej nr [62], przyp. 70.