Strona 84

Tom IV

ani na ich wielkości, nagrody i oznaczenia. Nasz Błogosławiony temu nauczaniu oddał się w osobnym Instytucie, a w nim – nie szukając ziemskich wielkości – lubował się raczej, by go za nic miano, jak się to przytrafiło, gdy rozpętano przeciw niemu gwałtowną burzę sprzeciwów[277].

Badajcie siebie samych. Zważcie, jak jesteście zachłanni na uznanie: aż do takiego upadku, by pragnąć pochwał ludzkich choćby przy dziełach, przy jakich winniście się bardziej upokorzyć. Żałujcie za to, poprawcie się, i by ochoczo temu zaradzić zwróćcie się do Boga, prosząc z ufnością w imię Chrystusa o miłość, która czci nie pragnie[278]. Za pośrednictwem zaś Błog. Hipolita błagajcie Go, mówiąc:

Ojcze, Zdrowaś, Chwała.

Punkt 3 (!?)

Charitas… non ąuaerit quae sua sunt. Miłość nie szuka swego (por. l Kor 13, 5).

Rozważcie miłość Błog. Hipolita. On nie tylko za dnia, ale i w nocy, przez wiele godzin, zajmował się wyszukiwaniem dziatwy, by ją nauczać; grzeszników, by ich nawracać; ubogich, by ich wpierać, chorych, by im służyć; będących w jakiejkolwiek potrzebie, by względem wszystkich nich[279] pełnić wszelkie świadczenia chrześcijańskiej miłości, by wszystkich wieść do Jezusa Chrystusa, by wszystkich przygotowywać do udziału w bogactwach Jezusa Chrystusa i by doprowadzić wszystkich do dziedziczenia z Jezusem Chrystusem w niebie.

Przy tak licznych pracach, nacechowanych ową wielką cnotą i pożytkiem, nie szukał nigdy swej chwały czy własnej korzyści; nigdy nie żywił ducha miłości własnej, przeciwnie[280] – modlitwą, rozmyślaniem[281], częstym przystępowaniem do świętych Sakramentów, postami, umartwieniami ciała, wszelkimi aktami pobożności chrześcijańskiej starał się wciąż skłonnego do pychy ducha miłości własnej poddawać pokornemu duchowi Jezusa Chrystusa[282]. Toteż we wszystkich myślach, słowach i czynach szukał Boga, szukał

[277] Św. Wincenty używa tu słowa „foriosamente”, więc chce podkreślić, że była to „wściekła” czy „zajadła” kampania przeciw Błogosławionemu.

[278] „prosząc o miłość która… czci nie pragnie” – dod. późn.

[279] „względem wszystkich nich” – dod. późn.

[280] Skreślono pierw. „szukał zawsze”.

[281] „rozmyślaniem” – dod. późn.

[282] „Jezusa Chrystusa” – dod. późn.