Strona 81

Tom IV

grzeszników, którzy przez wiele lat żyli z dala od Boga, nurzając się w najhaniebniejszych występkach, uwikłanych w nałogi najpotworniejszych grzechów, stając się zgorszeniem w mieście[266], za sprawą naszego Błogosławionego ujrzało się nawróconymi[267], uświęconymi[268] w św. Trybunale Pokuty, karmionymi często i wytrwale niepokalanym Ciałem Niepokalanego Baranka, Jezusa Chrystusa; a potem -jak postępując wciąż drogą ewangelicznej doskonałości, dochodzili[269] do zamknięcia żywota pocałunkiem z Panem i do przecennej śmierci, bo śmierci sprawiedliwych!

Jeżeli i wy chcecie umierać śmiercią sprawiedliwych, to badajcie siebie samych i sprawdźcie, czy nie tylko nie posiadacie (może) takiej miłości, która by przynosiła owoce na rzecz dusz waszych bliźnich, ale może nawet jesteście dla nich zgorszeniem. Żałujcie z powodu tak wielkiego zła i postanówcie nie gorszyć już waszych bliźnich ani słowem, ani czynem, ani w inny sposób, lecz przeciwnie: wsparci łaską Pana N. J. C. postanówcie naprą wić dane zgorszenie. Dla uzyskania zaś tej łaski zwróćcie się do Boga i w imię Jezusa proście z ufnością o miłość owocną; za wstawiennictwem zaś Błog. Hipolita błagajcie Go, mówiąc:

Ojcze, Zdrowaś, Chwała.

Modlitwa

O Błogosławiony Hipolicie! Przed skierowaniem mych próśb do Ciebie składam serdeczne dzięki Trójcy Przenajśw., że w sercu Twoim rozlała miłość cierpliwą, łaskawą i owocną na rzecz ludzi, w przekazywaniu im nauki chrześcijańskiej i w prowadzeniu ich do nieba.

Oto jestem przed Twym świętym Obrazem. Przywodzi on mi na pamięć liczne Twe zasługi, a ze względu na nie, Bóg mnie wysłucha. A ty zanieś przed Boży Tron zasługi Jezusa i Maryi, bym mógł otrzymać (łaskę) nawrócenia szczerszego jeszcze i doskonalszego, i abym rozpoczął je od zatroszczenia się o zbawienie mej duszy; a tak, bym ożywiony duchem miłość Jezusa Chrystusa, która jest miłością cierpliwą, łaskawą i owocną, naśladując Ciebie w jakim bym się nie znajdował stanie, troszczył się o zbawienie dusz odkupionych

[266] Rozumie się, Florencji.

[267] Zamiast pierwotnego: „pokutującymi”.

[268] Skreślono pierwotne: „uświęconymi przez przystępowanie ze szczerym żalem do Trybunału Pojednania, gdzie u stóp szafarza świątyni wyjawiali wszystkie swoje winy”.

[269] „dochodzili” dod. późn.