Strona 68

Tom IV

sprawiedliwość łączy się ze współczuciem, fałszywa – z oburzeniem. Choć bywa, że i sprawiedliwi na grzesznych się oburzają, ale co innego jest działać z pobudki pychy, co innego z gorliwości o karność.

Napisano bowiem: „Zniszczę mądrość uczonych, a przezorność roztropnych odrzucę” (l Kor 1,19).

Jest rzeczą konieczną, by prawda odniosła zwycięstwo zarówno nad tymi, co przeczą, jak i nad tymi, którzy [ją] wyznają.[223]

37. [NA RZECZ ANGLII][224]

Módlcie się za naród angielski

Kto współpracuje w nawracaniu angielskiego narodu przyczynia się do nawrócenia niemal[225] większej części świata; tak bardzo bowiem rozszerzyło się jego panowanie.

Do tego nawrócenia można[226] się przyczynić skutecznie przez niezawodny środek modlitwy.

Modlić się mogą wszyscy; wszyscy więc mogą w tym współpracować. Ale do wciągnięcia do [takiej] modlitwy większej liczby katolików potrzebne jest, a w każdym razie bardzo pomocne, jak najżywsze oddziaływanie Pasterzy dusz. Dlatego katolicy Anglii śpieszą pokornie z tym nakazem miłości, prosząc czcigodnych prałatów Kościoła, przełożonych zakonnych wszelkich wspólnot – mężczyzn i kobiety, a prócz tego tak bardzo gorliwych proboszczów kościołów, rektorów seminariów i kolegiów oraz Przełożonych jakichkolwiek ośrodków czy instytutów płci obojga. (A proszą o to), by zechcieli wzywać skutecznie osoby od siebie zależne, iżby modliły się publicznie i prywatnie tak często, jak tylko będą mogły. A wielebni Misjonarze, Kaznodzieje i Spowiednicy proszeni są, by do tego zachęcali ludzi, do których śpieszą ze słowem Bożym i z posługą sakramentów świętych[227].

Ponieważ zaś ogólnikowa zachęta mogłaby łatwiej pójść w niepamięć, przeto proszący o to katolicy Anglii pragną, by wyżej wspomniani prałaci i przełożeni, prócz różańca, będącego

[223] Nota Pallottiego: „Św. Augustyn, List 238, Do Pascencjusza”.

[224] Plik czterostronicowy, bez daty.

[225] „niemal” – dod. późn.

[226] zamiast pierwotnego „wszyscy mogą”.

[227] „A wielebni misjonarze… sakramentów świętych” – dod. późn.