Strona 60

Tom IV

35. [MODLITWA POCHODZĄCA OD ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO][186]

Modlitwa pochodzi od św. Grzegorza. Kapłani mogą ją w ciągu dnia odmawiać bardzo często, aby obowiązki kapłańskie pełnić zawsze ku większej chwale Bożej i ku uświęceniu bliźnich.

Módlmy się

Boże, który chciałeś, aby wśród ludu zwano nas pasterzami, spraw prosimy, abyśmy w Twoich oczach mogli być tym, czym usty ludzkimi bywamy nazywani. Amen.

Uwaga

Modlić się należy nie tylko słowami ale i w duchu, w jakim modlił się św. Grzegorz. Dlatego, aby za łaską P.N.J.C. potęgowały się w sercach naszych wzloty ducha (por. Ga 4, 5) dodaje się (tu)[187] następującą modlitwę. Kapłani będą mogli odmawiać przynajmniej raz dziennie przed Najśw. Sakramentem[188]zwłaszcza przed lub po odprawieniu Mszy św. Jeżeli zaś uczynią to z prawdziwym zapałem, dostąpią na pewno wielu łask tak dla własnego uświęcenia, jak dla uświęcenia innych.

Modlitwa

Panie Święty, Wszechmogący Ojcze, Boże Miłosierny który ku większej chwale Najśw. Imienia Twego oraz dla[189] zbawienia naszego i wszystkich ludzi z nieskończonej miłości i miłosierdzia powierzyłeś nam grzesznym świętą posługę Twojego Kapłaństwa, spraw prosimy, abyśmy przez przysposobienie na synów (por. Ga 4, 5) już ubogaceni, mogli w Kościele Twoim służyć Ci wiernie na wieki[190]. A dokonać tego pragniemy nie naszymi czynami – gdyż nie ma w nas nic innego prócz grzechu, a jeśli jest coś słusznego, to i w tym znajdziesz nieprawość[191], jako że jesteśmy pełni niedostatków bez liku – lecz ową pokorą, czystością, miłością i pozostałymi owymi aktami, którymi wszystkie chóry anielskie w niebie cześć

[186] 8- stronicowy tekst, napisany w całości po łacinie, powtarza modlitwę umieszczoną pod nrem 34. Również módl. Pallottiego jest w zasadzie kopią poprzedniej (n. 34) z tym, że jest nieco poszerzona w akapicie zaczynającym się od „I dlatego (dałeś Go nam) jako…

[187] Pallotti konkretyzuje modlitwę Grzegorza, podsuwając kapłanom przy tej sposobności teologiczno- mistyczne motywy do tego, by byli kapłanami wedle Serca Bożego. Obydwie wersje pisał własną ręką

[188] Poprawiono z pierwotnego „ Sakrament”.

[189] Skreślono pierwotne „uświęcenie i wiecznego”.

[190] „na wieki” – dod. późn.

[191] Słowa „znajdziesz nieprawość” zastąpiły pierwotne, nie całkiem jasne słowa.