Strona 53

Tom IV

z jaką P.N.J.C. dokonał niewymownego dzieła naszego Odkupienia, a za pośrednictwem sług swoich powołał w swym Kościele do bytu dla zbawienia ludzi zgromadzenia zakonne i inne instytuty. Przychodź nam z pomocą teraz i zawsze wraz z całą Wspólnotą niebian i wypraszaj nam to, abyśmy za każdym razem, kiedy się zwracamy do naszego niebieskiego Ojca z modlitwą zleconą nam przez Jezusa Chrystusa[163] odmawiali ją w takim duchu, w jakim On miłościwie raczył jej nauczyć nas tak bardzo niewdzięcznych grzeszników. I byśmy za każdym razem, gdy zwracamy się z Pozdrowieniem Anielskim do naszej najmiłościwszej Matki Maryi, pozdrawiali Ją i prosili w duchu Archanioła Gabriela, św. Elżbiety i Kościoła świętego, oraz byśmy pragnęli miłować Ją i czcić miłością Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Z całą Wspólnotą niebian mówmy teraz i zawsze przez całą wieczność:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, itd[164].

Ojcze Przedwieczny, w zjednoczeniu z wszystkimi stworzeniami ofiarujemy Ci teraz i zawsze Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie, jak gdybyś nam i wszystkim ludziom udzielił już wszelkich darów, łask i zmiłowań, jakich udzieliłeś najwierniejszemu Twojemu Słudze Franciszkowi; i [jak gdybyś udzielił] wszelkich większych jeszcze (darów), jakich potrzebujemy dla rozszerzenia większej Twej chwały po całym świecie oraz do tego, aby wszyscy doszli do najwyższego[165] stopnia świętości i byli doskonałymi jak Ty, który jesteś naszym niebieskim Ojcem. Bo to jest przykazanie, jakie obwieścił nam P. N. Jezus Chrystus, gdy do wszystkich nas mówił: bądźcie tedy doskonali, jak Ojciec Wasz niebieski (por. Mt 5, 48).

32. [LITANIA][166]

Dla zachowania[167] i wzrostu wśród katolików, a dla szerzenia wśród pogan: religii i wiary Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, oraz dla uproszenia Jego tkliwego miłosierdzia nad ludem.

[163] pierwotnie zamiast „zleconą” było „jakiej nauczył”.

[164] Ten wiersz był pierwotnie w j. łacińskim. Po wierszu następowało: „Niechaj Cię zbawi, o Maryjo” itd. – jakieś popularne wezwanie włoskie.

[165] W oryginale „do najdoskonalszego”.

[166] Pismo 4- stronicowe, bez daty. Zredagowane w j. łacińskim.

[167] „zachowania i” – dod. późn.