Strona 35

Tom IV

na zawsze przyjmować Cię w każdym momencie; owszem, pragniemy, byśmy Cię w czasie minionym i w czasie przyszłym, od całej wieczności i przez całą wieczność w każdej najmniejszej chwili przyjmowali w Komunii św. duchowo tyle razy, na ile aktów miłości i adoracji oraz aktów wszelkich cnót Ty zasługujesz; a wszystko dla wszelkich możliwych celów, jakie podobają się Tobie.

1. Komunię duchową, jaka została opisana wyżej można ponawiać w każdej chwili nawet jednym szczerym i gorącym aktem pragnienia serca.

2. Jest wskazane częste odmawianie w ciągu dnia intencji pełnienia wszystkich dobrych czynów, również w celu przygotowania do Komunii św. i dziękczynienia za nią, aby wciąż wzrastała dyspozycja łaknienia i pragnienia świętego Pokarmu ze stołu Eucharystycznego[104].

Komunia Eucharystyczna

Dla owocnego przyjmowania Komunii św., jak i dla codziennego nawiedzania Jezusa, utajonego w Najśw. Sakramencie, i Najśw. Maryi musimy się usilnie starać o prowadzenie na wskroś duchowego życia przez naśladowanie P.N.J.Ch. i ukochanej Matki naszej Maryi. Toteż przy całej nieufności do siebie, a w zaufaniu łasce, jakiej za przyczyną Niepokalanej Matki nigdy nam nie zbraknie, czynimy następujące postanowienia: W każdym więc dniu miesiąca odmawia się jedno z nich, odczytując to, które w porządku liczbowym odpowiada bieżącemu dniowi; w ostatnim zaś dniu miesiąca[105] nie mającego 31 dni, odmawia się wszystkie pozostałe.

Postanowienia tego rodzaju należy podejmować w tym sensie, że ponad obowiązki sumienia, spoczywające już na każdym, nie dodają nowych.

W przeprowadzaniu codziennej odnowy postanowień[106] wskazane jest dla ożywienia miłości Boga i Najśw. Maryi, by na początku mówić, co następuje:

Z miłości do Jezusa i do Niepokalanej Maryi postanawiam:

1. Że w całym swoim życiu chcę naśladować życie Jezusa i Maryi; dlatego przy myśleniu, mówieniu, działaniu zastanowię się, jakby w danej okoliczności mogli myśleć, mówić i działać Jezus i Maryja.

[104] Został skreślony pierwotny tekst: „3. W każdym dniu miesiąca z ufnością w łaskę P.N. Jezusa Chrystusa dla osobnego owocu nawiedzenia, i Najśw.”

[105] „w ostatnim zaś dniu” – dod. późn.

[106] To znaczy „postanowień na dany dzień; wynika z kontekstu.