Strona 326

Tom IV

na obietnicę (por. Dz l,4nn) jak oni, tak i wy napełnieni Duchem Świętym, niweczycie zakusy bezbożnych[1084].

I cieszą się w Panu wszyscy wierzący w Chrystusa, ponieważ, jak Bóg postanowił [uczynić] Jednorodzonego Syna swego Królem na świętej Górze Syjon, by głosił przykazania Ojca (por. Ps 2,6),tak i Piotrowi, który jest w miejsce Chrystusa królem na Syjonie, dana jest łaska, by mógł sam lub przez was jako pomocników głosić przykazania wszystkim narodom.

Dlatego wam dana jest łaska Ducha Świętego, by przez was po całej ziemi słyszany był ten głos (Ps 18,15), jakim Bóg zagrzmiał w swej mocy i wspaniałości, i jaki zdolny jest łamać cedry Libanu i poruszyć pustynię Cades, [głos] który objawia rzeczy skryte i sprawia, że w Świątyni Jego wszyscy słyszą Jego chwałę (Ps 28, często).

Dlatego dziękuję jeszcze Bogu mojemu za was, bo przez tę łaskę dano wam głosić przykazania Pana: wam biskupom i nam kapłanom, oraz lewitom i niższym stopniom kleru świeckiego i zakonnego, abyśmy wszyscy zgodnie z wolą Bożą według łaski powołania naszego chodzili i ubiegali się o wyższe charyzmaty[1085], i tak świeciła światłość życia naszego przed ludźmi, aby wielbili Ojca naszego, który jest w niebie (zob. Mt 5,1), my zaś, abyśmy się stawali prawdziwym światłem i solą ziemi (por. Mt. 5, 13 n).

I bez płaczu nie mogę słuchać Doktora Kościoła Świętego, św. Bernarda, który pisze do Innocentego II[1086] (Epist. 152): „Pycha i zarozumiałość kleru, której matką jest niedbalstwo biskupów niepokoi i martwi Kościół”. Niemniej jestem pełen nadziei, gdyż przez łaskę, jaka jest wam dana, jak głosił to Nauczyciel prawdy, wy wciąż prócz innych przykazań przypominacie biskupom przykazanie Pańskie: „Abyś szybko rąk nie wkładał” (por. l Tym 5,22).

Ale danym wam jest również głoszenie królom ziemi przykazania Pana: A teraz rozumiejcie królowie, dajcie się pouczyć wy, którzy osądzacie ziemię, (Ps 1,1). Istotnie, oni winni zrozumieć naukę dni naszych na podstawie doświadczenia, że ich królestwa nie wzmocni się tak długo, jak długo jeszcze niesprawiedliwymi prawami osłabiać będą chcieli pasterską troskę biskupów. Winni się oni uczyć prawa Pańskiego, bo jeśli w królestwach swych ośmielą