Strona 325

Tom IV

i temu miejscu danemu wam i waszym przodkom, to samo co uczyniłem Szilo; odrzucę was sprzed mego oblicza podobnie, jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, całe pokolenie Efraima (Jer 7, 13-15).

Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem, ani też nie nalegaj na mnie, bo cię nie wysłucham (Ib. 7, 16-17).

Warto pomyśleć o spostrzeżeniu św. Hieronima o 7 roz. Jr: Co powiedziano temu ludowi, rozumiejmy że i nam, gdybyśmy to samo czynili.

Konkluzja. Dlatego, jak mówi Duch Święty: dzisiaj, gdy posłyszycie głos Jego, nie zatwardzajcie serc waszych, jako w buncie na pustym w dniu prób, gdzie doświadczali mnie ojcowie wasi (Hbr3,7).

(Dwie kartki czyste).

180. [SZKIC LISTU][1081]

Cóż więcej? O dziwna godności[1082] Boskiej miłości! Bóg i Ojciec P.N.J. Chrystusa (2 Kor 1,3), jak powiedział temuż Jednorodzonemu Synowi, Zbawicielowi rodzaju ludzkiego, tak powiedział Piotrowi, choć nie w tym samym sensie[1083], a jednak jako zastępcy swego Syna, i każdemu z was według łaski powołania (por. l Kor 7,20) i świętej godności (Ps 2,8): Żądaj ode mnie, i dam ci narody w dziedzictwo twoje, a w posiadanie Twoje krańce ziemi.

O, przykazanie Boskiej dobroci, napełniające serca nasze wszelką radością! O, niewymowne przyrzeczenie Stwórcy, umacniające nas w nadziei zbawienia pogan i rozszerzania Królestwa Bożego i Chrystusowego, by się dopełniło dziedzictwo Chrystusa.

Jeżeli zaś niezliczeni dziś i rozzuchwaleni nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego (Flp 3,18) sprzeciwiają się pełni Jego dziedzictwa, to jednak wyłoni się z tego bardziej chwalebny Kościół Boży, gdyż wy, idąc wiernie w ślady świętych Apostołów – którzy posłuszni słowom Pana nakazującego im nie opuszczać Jerozolimy, lecz czekać