Strona 308

Tom IV

jeśli nie nakaże im moralności przeciwnej ludzkim namiętnościom gdyż te, jeśli zaspokojone, doprowadzają stworzenie do wrogości wobec Stwórcy. A zatem obowiązkiem prawdziwej religii jest stawianie wymogów moralności, jaka przeciwstawia się niegodziwym namiętnościom człowieka.

Trzeci dowód: Religia katolicka była od samego początku aż dotąd w mniejszym lub większym stopniu zawsze prześladowana. A zatem itd.

Uwaga: Religia żydowska (również) była prześladowana; a zatem itd.

Sprawiedliwi (także) podlegają prześladowaniom (Zob. hasło „persecuzione” w „Dizionario Biblico” Aquili[1006]

(Dwie strony czyste)

156. [ADNOTACJE][1007]

Pierwsze Słowo

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23-34).

1. Kiedy się wydawało, że niebo i ziemia powinny wołać do Boga: „Dokądże Panie (Święty i prawdziwy) nie sądzisz i nie wydajesz wyroku za Krew Twojego syna”? (Ap 6,10), J. Chr. woła: „Ojcze odpuść im” itd.

2. Jezus Chrystus, dając w przeciągu całego swojego życia przykład przebaczenia wrogom, itd., wygłasza przykazanie: Miłujcie nieprzyjacioły wasze, czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą, módlcie się za prześladowców i oszczerców, itd. (por. Mt 5,44 n.)

3. J. Chrystus, przy wyjaśnianiu swego charakteru Obrońcy: „Za Obrońcę mamy u Ojca, Jezusa Chrystusa” (l J 2,1), i przy sprawdzeniu się proroctwa Jeremiasza, wyrażonego w słowach: „Wspomnij, że stanąłem przed Twym obliczem, by dobrze mówić za nimi, i odwrócić od nich Twe oburzenie” (Jer 18,20), ten J. Chrystus powiada: Ojcze, odpuść im, itd.

Uczmy się od J. Chrystusa praktycznego przebaczania wrogom. Grzesznicy niech pokładają ufność w zasługach Boskiego naszego Obrońcy.

(Kartka czysta)