Strona 305

Tom IV

154. [ZDANIA ZACZERPNIĘTE Z PISMA ŚW.][996]

A.I.D.G.-A.D.P.

1. Pokój wam! Jam jest, nie bójcie się[997].

Wszystkim, którzy są w Rzymie, umiłowanym Boga, wezwanym do świętości, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. – Św. Paweł, Rz 1,7-8.

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.[998]

2. Łaska wam i pokój od Boga Ojca, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was, za łaskę Bożą, która jest wam dana w Chrystusie Jezusie. – l Kor 1,3¬4.

Jeśli kto nie miłuje Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty… Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen. – l Kor 16, 22-24.

3. Łaska wam i pokój od Boga Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym, abyśmy i my pocieszać mogli tych, którzy są w jakim ucisku, tą pociechą, której sami doznajemy od Boga. -2 Kor l, 2-4[999].

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, i miłość Boża, i uczestnictwo Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen. -2 Kor 13,13.

4. Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa, który samego siebie wydał za grzechy nasze, aby nas wybawił od zła tego życia według woli Boga i Ojca naszego. – Gal 1,3—4.

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Amen. – Gal 6,18.

5. Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Błogosławiony Bóg Ojciec Pana…[1000] który ubłogosławił nas wszelkim błogosławieństwem, darami niebieskimi w Chrystusie.-Ef l, 2-3.