Strona 264

Tom IV

A świekra miała wielką gorączkę, i prosili Go za nią. I stanąwszy nad nią rozkazał gorączce, a ta ją opuściła. A ta natychmiast powstawszy, usługiwała im. A gdy zaszło słońce, wszyscy którzy mieli chorych na rozliczne niemoce, prowadzili ich do Niego. A On na każdego kładł ręce i uzdrawiał ich.

R. Chwała Tobie Chryste

2

Na obronę przed paraliżem

V. Pan z Wami itd.

Ewangelia + święta według +Mateusza (Mt 9, 1-8)

R. Chwała Tobie Panie.

W owym czasie Jezus wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się i przybył do miasta swego. I oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. A widząc wiarę ich rzekł Jezus paralitykowi: Ufaj synu, odpuszczają ci się grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w Piśmie myśleli sobie: On bluźni. Jezus zaś przeniknąwszy ich myśli, powiedział: Czemuż źle myślicie w sercach waszych? Cóż łatwiej jest powiedzieć: Odpuszczają ci się grzechy, czy też: Wstań, a chodź? A, żebyście wiedzieli że Syn Człowieczy ma na ziemi moc odpuszczania grzechów, przeto rzecze do paralityka: Wstań, weźmij łoże twoje i idź do domu twego. I wstał, i poszedł do domu swego. Co widząc rzesze ulękły się, i oddały chwałę Bogu, który dał taką moc ludziom.

R. Chwała Tobie Chryste

3

Na obronę (prócz paraliżu) przed dokuczliwościami chorób, szczególnie u dzieci.

V. Pan z wami, itd.

Ewangelia święta + według Mateusza + (Mt 8, 5-13)

R. Chwała Tobie Panie.

W owym czasie, gdy wszedł Jezus do Kafarnaum, przystąpił do Niego setnik, prosząc Go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu paraliżem tknięty i wielce się męczy. I rzekł mu Jezus: Ja przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik, rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. I ja bowiem jestem człowiekiem pod władzą postawionym, a mającym pod sobą żołnierzy. Jednemu mówię: idź, a idzie, i drugiemu: przyjdź i przychodzi, a słudze memu: czyń to, a czyni. A Jezus, usłyszawszy to, zadziwił się, i rzekł do tych którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam, nie znalazłem tak wielkiej wiary w Izraelu. A powiadam wam, że wielu przyjdzie