Strona 254

Tom IV

Znacie łaskę P. N. J. Chrystusa, który będąc bogatym stał się dla was ubogim, abyście wy ubóstwem Jego bogatymi się stali (2 Kor 8, 9).

Syn Człowieczy będzie wydany na pośmiewisko, ubiczowanie, oplwanie i ukrzyżowanie (Mt 20, 19).

Jezus jest zadośćuczynieniem za grzechy nasze (l J 2).

Własnemu Synowi nie darował, ale wydal Go za nas wszystkich, jakżeż by z Nim nie darował nam wszystkiego? (Rz 8).

Narodzenie: Okazała się wszystkim łaskawość Boga, Zbawiciela naszego, i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i przyjścia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Wydał on samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości (Tyt 2, 11-14).

Pan Jezus uniżył samego siebie, stawszy się posłuszny (Flp 2).

Położon jest na upadek i powstanie wielu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą (Łk 2).

Ukryte życie Jezusa: Przyszedłem nie, by mi służono, lecz by służyć (Mt 20).

Zesłał Bóg Syna swego podległego Zakonowi, by odkupić tych, co byli pod Zakonem (Gal 4).

Nie przyszedłem rozwiązywać, lecz wypełniać (Mt 5).

Pokarmem moim jest, bym pełnił wolę Tego, który mnie posłał (J 4). Aby świat poznał, że jak mi rozkazał Ojciec, tak czynię. Wstańcie, idźmy stąd (J 14, 21).

109. [MAKSYMY Z PISMA ŚW.][806]

1

Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? (Mt 16, 26).

2

Wszelkie dobre dzieło będzie usprawiedliwione (Koh 14, 21?).

3

Oto je jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt28, 2).

4

Panie mój i Boże mój! (Ps 5, 3).

[806] Dwustronicowa ulotka bez daty. – Zob. prz. 25 i 20.