Strona 250

Tom IV

kwiatka ustalono codzienne odmawianie takich Psalmów, wypada dodać inną jakąś nabożną praktykę, skoro nie można skorzystać ze wzmiankowanej książeczki.

2. Na końcu każdego dnia, gdy wyznaczony jest kantyk „Te Matrem”[797] itd., dodaje się litanię. I podkreśla się, że ma to być zaznaczone i w uwagach dawanych przez Najśw. Maryję dla dobrego przeżycia miesiąca jej poświęconego.

W Miesiącu dla świeckich W celu przygotowania do ofiarowania własnego syna.

Triduum

Wszechmogący[798] i najłaskawszy Boże, który dla spragnionego ludu wydobyłeś ze skały źródło wody żywej, dobądź z twardych serc naszych łzy skruchy, abyśmy mogli opłakiwać nasze grzechy, i zasłużyli u Twego miłosierdzia na ich odpuszczenie. Przez Chrystusa Pana.

107. [UWAGI NA TEMAT MIESIĄCA MARYI][799]

O dziewięciu Chórach Anielskich mówią Księgi Pisma św. o Serafinach – Iz 6; o Cherubinach: Rdz 3; Psalmy – 17, 79; Ez 28. O Tronach, Panowaniach, Księstwach – św. Paweł l Koi 1; i o Księstwach 10, a w Liście do Efezjan l – wraca do tematu o Księstwach, o których wspomina też Ps 23[800]. O Mocach – Ps 148 i św. Paweł do Ef 1. O Archaniołach – św. Paweł do Tes. 1; św. Juda w liście kanonicznym, i innych miejscach Pisma św.; wreszcie o świętych Aniołach Stróżach wspominają Księgi święte bardzo często.

Według oświeceń płynących z Pisma św. i wyjaśnień pochodzących ze strony Ojców i Doktorów Kościoła miano każdego z Duchów anielskich wskazuje na osobną funkcję, jaką wykonuje, dlatego imię każdego z Chórów anielskich ukazuje zadanie całego Chóru. Toteż według zdrowej teologii (Danai, p. l, sect. l, De Fide et simbolo, qu. 8)[801]

[797] Stanowi część tzw. „Daniny codziennej” św. Bonawentury, tak bardzo propagowanej przez Pallottiego.

[798] Modlitwa „O uproszenie daru łez” z „Orationes diversae” poprzedniego mszału.

[799] Dwustronnie zapisana kartka, bez daty. Nie uważamy za wskazane dawać dokładniejsze wyjaśnienia, by nie mnożyć przypisów, bo zaradzić temu łatwo przez korzystanie z konkordancji.

[800] „ a do Ef 1… Ps 23” – dod. późn.

[801] „według zdrowej… q 8” – dod. późn. – nieznany nam Danai.