Strona 234

Tom IV

7. Na głos dzwonka wszyscy siadają, wychodzi jedna Dziesiątka po drugiej, przechodzi przed tym duchownym, który się nimi gorliwie opiekuje.

Reguły podane do przestrzegania dla prawdziwego pożytku członków Związku.

Oratoryjnie nabożeństwo ma się odbywać we wszystkie święta[714].

1. Wszyscy duchowni (nie zajęci innym jakimś zbożnym dziełem) będą do dyspozycji w służbie duchowej kultury zrzeszonych bądź przez udzielanie nauk, bądź przez świadczenie czynnej opieki przez cały czas (potrzebny), kiedy jednak nie są zajęci pełnieniem funkcji kościelnych w głównym kościele miejsca. Aby jednak nie brakło niezbędnej opieki, duchowny zajmujący się gorliwie zrzeszonymi, dobierze sobie przykładnych świeckich, powierzając każdemu jedną z Dziesiątek, aby czuwali nad zachowaniem porządku.

Uwaga. Duchowny, który przewodniczy, niech się stara się pozyskać życzliwość nie tylko innych duchowych opiekunów, ale i dobrych świeckich ludzi, którzy by dbali o dobry porządek. Ma się dla nich wygłaszać często konferencje na tematy duchowe, według systemu św. Filipa Nereusza, albo według innego, dostosowanego do danych okoliczności, jak np. ten, który znajduje się na końcu tej książeczki. Chodzi o to, by potęgować w nich praktykę świętych cnót i pomagać im w tym, by się zapisywali m.in. do podobnych praktyk ku czci Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny przy WW. OO. Teatynach, (albo przy innych, którzy mają tę władzę)[715], do Najśw. Serca Jezusa, itd. Słowem, niech przewodniczący oddaje się z jak największym zatroskaniem ich prawdziwemu uświęceniu, by tym łatwiej mogli uświęcać innych przez przykład i dobre poczynania, które -jako pochodzące od świeckiej osoby – przynoszą nieraz obfite owoce.

2. Im liczniejsi są asystenci, na tym więcej Dziesiątek wypadnie podzielić cały zespół zrzeszonych; trzeba się jednak starać, by na każdą dziesiątkę przypadło przynajmniej dziesięciu chłopców[716]

3. Nowo przybywający zrzeszeni poświęcą się Najśw. Dziewicy w czasie jednego z Jej większych, najbliższych świąt, a uczynią to w sposób następujący:

Pod koniec komentarza na temat moralny podprowadza się kandydatów przed ołtarz, gdzie powita ich kaznodzieja egzortą odpowiednią do okoliczności, a potem głośno podyktuje i przyjmie od

[714] „Oratoryjne… wszystkie święta” – dod. późn.

[715] „przy WW.OO. Teotynach… tę władzę” – dod. późn.

[716] „lecz trzeba się starać… dziesięciu chłopców- dod. późn.