Strona 212

Tom IV

12. Prócz tego niech krok za krokiem stara się systematycznie pouczać o łatwiutkim i nie wymagającym zbyt wiele czasu sposobie życia, jaki na pożytek tych dobrych wiernych opisany został w tej książeczce. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by gorliwy duchowny podsuwał im inne jeszcze praktyki pobożności ponad te, które tu podano. Zawsze jednak godzi się mieć na uwadze, że umiar to cnota mająca prawo bycia, jak w każdej innej cnocie, i że dobrze jest, aby wytrwali w praktykowaniu tego co dobre, nie obciążając ich zbytnio, zgodnie z myślą św. Filipa Neri[646].

13. Pobożny duchowny postara się o to wszystko, co jest potrzebne do spowiedzi i Komunii św. w odniesieniu do miejsca, tj kościoła, kaplicy, spowiedników, Mszy św. oraz do gorliwych przemówień i rozdawania pamiątek po przemówieniach. A jeśli dotąd nie mógł zapewnić tego wszystkiego, niech w porę powiadomi o tym innych pracowników ewangelicznych pobożnego Związku, aby brakowi temu starali się jakoś zaradzić.

100. [DLA ZWIĄZKU CHŁOPIĘCEGO][647]

Dla nieskończonej chwały Bożej – Bóg zawsze wszystkim – Bóg jest obecny – Jezus Maryja Józef – Pamiętaj że umrzesz – Wieczność!

Męka P.N. Jezusa Chrystusa i Boleści Błogosławionej Dziewicy Maryi niech będą zawsze w naszym sercu (Ga 6,18).

Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas[648] z wszelkiego grzechu (l J 1,7).

Regulamin dla kształtowania ducha Związku Chłopięcego

Łaska Pana N. Jezusa Chrystusa z duchem waszym, bracia, Amen (por. Ga 6,18).

Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czegoś innego, jeno z krzyża Pana Naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata (Ga6,14).

Jezus przemawia do serca duchowego kierownika Związku:

Pomnij, o synu, że wezwałem cię z całą słodyczą ducha mojego, abyś uprawiał wybraną moją winnicę (por. Jr 2,21). Patrz tylko, a zobaczysz w niej delikatne pędy, które – jeśli tylko będą otaczane pieczą starannej ręki doświadczonego ogrodnika, wydadzą błogosławione

[646] F. Neri, 1515- 1595. Zob. Encyklp. Kat. KUL- u, V, str. 206- 207.

[647] Rękopis, łącznie 24- stronicowy, nie datowany lecz pochodzący z okresu po roku 1817.

[648] „nas” – dod. późn.