Strona 203

Tom IV

Módlmy się

Boże Aniołów, Boże Archaniołów, Boże Proroków, Boże Apostołów, Boże Męczenników, Boże Wyznawców, Boże Dziewic i wszystkich żyjących uczciwie, Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wzywam Ciebie i święte Twe Imię, oraz u wspaniałości przewspaniałego Majestatu Twego pokornie upraszam, byś tym sługom swoim nieść raczył swą pomoc[615] przeciw najniegodziwszemu duchowi, by nigdy nie szkodził im tam gdzie się znajduje, lecz usłyszawszy Twe Imię, uchodził szybko i znikał. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen[616].

Módlmy się[617]

Błogosław Twe sługi wszechmogący Panie, by panowała w nich świętość, cnota i pokora, dobroć i łagodność, uprzejmość wraz z pełnią prawa i posłuszeństwa względem Boga Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Błogosławieństwo to niechaj spłynie na obecne tu sługi twoje, aby święty prowadząc żywot, mogli swe obowiązki pełnić rzetelnie na większą chwałę Twojego Imienia i na zbawienie dusz. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen[618].

Módlmy się[619]

Prosimy Cię, Boże, Ojcze wszechmogący, za sługi Twoje, z nadzieją, że raczysz je uświęcić, by spichrze ich pełne były i we wszelkie płody zasobne (por. Ps 143,13); użycz im obfitości niebieskiej rosy i pełni życia z żyzności tej ziemi (por. Rdz 27,28), oraz życzenia ich serca uwieńcz owocem Twego miłosierdzia. Racz błogosławić ich wejściu, jak błogosławić raczyłeś Abrahamowi[620], Izaakowi i Jakubowi, a Anioł światła i pokoju niech wśród nich zamieszka. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen[621].

Po dokonaniu tego biskup kropi ich wodą święconą[622], i przed przekazaniem pokoju, nad każdym z nich z osobna uważnie i wyraźnie mówi:

[615] „swą pomoc nieść” – dod. późn.

[616] Ks. Moccia ma wątpliwości, czy Pallotti jest twórcą tej modlitwy.

[617] Zob. Rytuał Rzymski, „Poświęcenie miejsca”.

[618] Modlitwa mogłaby pochodzić od Pallottiego.

[619] Zob. inne „poświęcenie miejsca” w Rytuale Rzymskim.

[620] Zob. to hasło w Encyklop. Kat. KUL- u.

[621] I w tej modlitwie można wyczuć styl Pallottiego.

[622] Pierwotnie było: „Biskup przyjmuje”.