Strona 194

Tom IV

Przypatrzcie się jego murom,

oglądajcie jego warownie,

by opowiedzieć przyszłym pokoleniom,

że Bóg jest naszym Bogiem na wieki, na zawsze:

On nas będzie prowadził.

Chwała Ojcu, itd. Jak była, itd.

Antyfona (Dz 2, 2)

Nagle stał się szum z nieba, jakby[584] uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Alleluja, Alleluja.

Antyfona (Jud 9,14)

Dozwól mi chwalić Cię, Święta Dziewico, udziel mi mocy przeciwko Twym wrogom. Alleluja. Alleluja.

Kantyk Najśw. M.P. (Łk 1,46-55)

Wielbi dusza moja Pana,

i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,

a Jego Imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie,

nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu,

a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami,

a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,

pomny na swe miłosierdzie.

Jak obiecał naszym ojcom,

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu, itd. Jak była, itd.

Antyfona (Jud 9,14)

Dozwól mi chwalić Cię, o Święta Dziewico, udziel mi mocy przeciwko Twym wrogom. Alleluja, Alleluja.

[584] „jakby” – dod. późn.