Strona 166

Tom IV

Przez przyjście Ducha Świętego Parakleta, nawiedź (itd)…

Przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Rodzicielki Twojej, nawiedź (itd)…

Przez zasługi i wstawiennictwo świętych Aniołów i Archaniołów, nawiedź (itd)…

Przez zasługi i wstawiennictwo świętych Apostołów i Ewangelistów, nawiedź (itd)…

Przez zasługi i wstawiennictwo uczniów, nawiedź (itd)…

Przez zasługi i wstawiennictwo niewinnych Młodzianków i męczenników, nawiedź (itd)…

Przez zasługi i wstawiennictwo Doktorów, Kapłanów i Lewitów, nawiedź (itd)…

Przez zasługi i wstawiennictwo Mnichów i Eremitów, nawiedź (itd)…

Przez zasługi i wstawiennictwo Dziewic i Wdów, nawiedź (itd)…

Przez zasługi i wstawiennictwo wszystkich świętych Mężów i Niewiast, nawiedź (itd)…

Królowo Wyznawców, błagaj Twego Syna[503], aby nawiedził Winnicę, którą zasadziła Jego prawica (por. Ps 79, 16), i od wszelkiego rozluźnienia w zakonach niech On nas wybawi[504].

Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, Trony, Panowania, Księstwa, Moce niebieskie, Cherubinowie i Serafinowie, Patriarchowie i Prorocy, święci Doktorowie Prawa, Apostołowie, wszyscy Męczennicy Chrystusa, święci Wyznawcy i Dziewice Pańskie, Anachoreci i wszyscy Święci, proście Pana Jezusa (por. Łk 10, 12), aby nawiedził Winnicę, którą zasadziła Jego prawica, by wybawił nas od wszelkiego rozluźnienia w zakonach, abyśmy z Nim, z Ojcem i Duchem Świętym królować mogli przez wieki wieków. Amen.

Dusze wiernych przez miłosierdzie Boże i przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak również przez zasługi i wstawiennictwo wszystkich Świętych niech odpoczywają w pokoju. Amen[505].

Aby powyższe modlitwy można było częściej w ciągu dnia powtarzać, streszcza się je teraz w takich oto słowach:

[503] Dodane słowa „Pana żniwa” zostały przez kogoś skreślone.

[504] Pierwotne „Niech swe potomstwo wybawi” poprawił ktoś, jak w powyższym tekście. Skreślono też słowa: „aby wszyscy z Nim, z Ojcem i z Duchem Świętym królować mogli na wieki wieków. Amen.

[505] „Dusze wiernych… w pokoju. Amen”, dod. Pallottiego.